321 - Mellersta Strandallén (Strand etapp 2)

Planområdet ligger i Tyresö strand.

Detaljplanen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning görs möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till styckning. Strandallén får genom planen karaktären av huvudgata med separat gång- och cykelväg.

Planen vann laga kraft: 12 juni 2003

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan