372 - Varvsvägen

 Planområdet ligger i Tyresö strand och gränsar i norr till Erstaviken.

Planen syfte är att anpassa planområdet för ett permanentboende i främst fristående småhus. Planförslaget omfattar bland annat en utbyggnad av vägarna, en gångbana utmed Strandvägen, vatten- och avloppsledningar, vägbelysning, större byggrätter och möjlighet till styckning av enstaka större privatägda fastigheter.

Planen vann laga kraft: 26 mars 2009

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan