372 - Varvsvägen

 Planområdet ligger i Tyresö strand och gränsar i norr till Erstaviken.

Planen syfte är att anpassa planområdet för ett permanentboende i främst fristående småhus. Planförslaget omfattar bl. a en utbyggnad av vägarna, en gångbana utmed Strandvägen, vatten- och avloppsledningar, vägbelysning, större byggrätter och möjlighet till styckning av enstaka större privatägda fastigheter.

Planen vann laga kraft: 26 mars 2009

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 25 maj 2020
Upp

Hitta på sidan