316 - Stjärnvägen

Planområdet ligger i Hanviken i norra Trollbäcken.

Detaljplanen innebär en ändrad markanvändning från parkmark till bostadsändamål för att möjliggöra en utvidgning av kvartersmarken.

Planen vann laga kraft: 16 oktober 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan