364 - Simhall och evenemangshall

Planområdet avgränsas i norr av Tyresövägen och i öster av Bollmoravägen. I söder angränsar fastigheten Stenbiten 1 och förskolan Båten och i väster ligger gräsbollplanerna.

Syftet med planen är ersätta den starkt nedslitna simhallen och på sikt göra det möjligt att bygga en större evenemangshall vid entrén till Tyresö centrum. Planen kommer också att innehålla Bollmoravallens fotbollsplaner och en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Bollmoravägen och Tyresövägen. 


Planen vann laga kraft: 13 mars 2008

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan