324 - Norra Strandallén

Planområdet ligger i norra Tyresö strand.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga permanentbostäder i det äldre fritidshusområdet och möjliggör viss förtätning. Strandallén får genom planen karaktären av en huvudgata med separat gång- och cykelväg.

Planen vann laga kraft: 29 januari 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019

Hitta på sidan