367 - Område vid Persuddevägen

 Planområdet är beläget i västra Trollbäcken på Persudde.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka den befintliga fastigheten Näset 1:80 i två och därmed ge en byggrätt för ytterligare ett friliggande enplanshus för bostadsändamål med tillhörande uthus.

Planen vann laga kraft: 4 september 2008

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan