461 - Upphävande av del av detaljplan 199

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Bollmora 2:1, öster om Fårdala gårdsväg i Bollmora.

Befintlig stallbyggnad inom Alby naturreservat behöver utökas för att göra om dagens spiltor till boxar för hästarna, enligt Länsstyrelsens rekommendationer. Bygglov kan inte ges då bebyggelsen strider mot gällande detaljplan. Genom ett upphävande av del av detaljplan 199 kan bygglov prövas utifrån reservatets förutsättningar.

Planen vann laga kraft: 6 februari 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 mars 2018

Hitta på sidan