462 - Granängsvägen

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Bollmora 1:94, planområdet ligger cirka 500 meter sydväst om Tyresö centrum i Bollmora.

Denna detaljplan, inom del av fastigheten Bollmora 1:94, skapar byggrätt för cirka 80 bostadslägenheter i flerbostadshus. Små studiolägenheter/lokaler för centrum-ändamål får inrymmas i bottenvåningen.

Den nya bebyggelsen är ett led i att skapa fler bostäder i lägen nära kollektivtrafik. Bebyggelse som bidrar till att skapa ett bebott och tryggt gaturum vid denna del av Granängsvägen. Förgårdsmark mot gatan aktiveras med huvudentréer till bostäderna och uteplatser till studiolägenheter/lokaler. Studiolägenheter är bostäder på maximalt 35 kvadratmeter med upphöjda uteplatser mot gatan som omgärdas av grönska och räcken som skyddar från insyn och trafikbuller. Gröna inslag i förgårdsmark och planterade bostadsgårdar kompenserar den naturmark som tas i anspråk för ny bebyggelse.

Planen vann laga kraft: 15 februari 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 maj 2018

Hitta på sidan