470 - Norra Tyresö Centrum etapp 2

Planområdet ligger i den norra delen av Tyresö centrum och avgränsas i öster av Bollmoravägen, i norr av den planerade Tidvattengatan, i väster av Simgatan som anläggs nu och i Söder av Regnbågsgatan.

Karta över planområdet

Detaljplanen syftar till att skapa två nya kvarter i Norra Tyresö centrum med en mellanliggande gång- och cykelförbindelse samt en angöringsgata norr om kvarteren som inkluderar befintligt gång- och cykelstråk. Bebyggelsen ska utformas till att bli en attraktiv del av Tyresö centrum. Det östra kvarteret med befintlig vårdcentral utökas med en byggnad för vårdboende. Det västra kvarteret som avser bostadsbebyggelse dras ur denna detaljplan men planeras gå vidare till antagande i en separat detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 2, kvarter 6.

Planen vann laga kraft: 17 juli 2019

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 juni 2022

Hitta på sidan