176 - Krusboda del 3

Ändring av stadsplan för Stensötegatan, Fårtickegatan, Björktickegatan, fastigheten Alby 1:336 med flera, i Krusboda.

Planen ser bland annat till att området inte bebyggs tätare än som redan gjorts, till exempel med enskilda radhus. Planen begränsar också den maximala byggnadsytan per tomtplats för husen i området.

Planen vann laga kraft: 20 juni 1978

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan