459 - Kryddvägen etapp 2

Detaljplanen omfattar del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1 som ligger i Bollmora.

Kartbild över kryddvägen etapp 2

Syftet med detaljplanen för Kryddvägen etapp 2 är att gör det möjligt att uppföra nya marknära bostäder och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet inom lämpliga delar av planområdet. Förslaget innehåller sammanlagt 47 bostäder, ny gatusträckning och gemensamma vistelseytor inom bebyggelseområdet, upprustning av Kryddvägen och gång- och cykelstråket samt en ny transformatorstation.

Planen vann laga kraft: 27 december 2017

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan