Pusslets förskola

Förskolan Pusslet är kommunal förskola och ligger i centrala Tyresö.

Förskolan Pusslet erbjuder ett lustfyllt lärande, glädje och trygghet. Lekande, undervisande pedagoger utmanar barnen att utforska och upptäcka nya världar genom leken. Förskolan arbetar med utvecklingspedagogik och vår undervisning är lekresponsiv.

Om förskolan

Föräldraaktiv inskolning
En bra introduktion till förskolan är viktig. Vår strävan är att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga när inskolningen är klar. Vi erbjuder tredagars föräldraaktiv inskolning där barn och vårdnadshavare får möjlighet att bekanta sig med förskolans miljö.

Temainriktatarbetssätt
Förskolan består av fyra avdelningar med åldersindelade grupper.
Vi arbetar temainriktat och varje höst börjar vi med ”Nyfiken på” perioden då pedagogerna observerar och lyssnar på barnen för att använda sig av deras egna tankar som ett innehåll i undervisningen. Undervisningen och andra aktiviteter sker i mindre grupper för att vi vill ge varje enskilt barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov, samt känna delaktighet och inflytande i sin utbildning.

Lekresponsivundervisning
För att skapa meningsfulla sammanhang där barnen trivs och utvecklas, har vi strukturerade samtal med varje barn där de får möjlighet att uttrycka sina tankar och berätta om sina erfarenheter. Undervisningen på vår förskola är lekresponsiv - lek och undervisning integreras och bildar en helhet i vårt dagliga arbete.

Språkutveckling
Att skapa de bästa förutsättningar för barnens språkutveckling i samarbete med vårdnadshavare är viktigt för oss. Vi läser och lyssnar på böcker på svenska och andra språk som barnen talar, samtalar med barnen och använder oss av digitala verktyg för att stödja barnen i sin språkutveckling.

Lär- och utemiljö

Ute
Förskolan erbjuder tillgängliga och inbjudande lärmiljöer både inom- och utomhus. På förskolans gård finns många mötesplatser, leksaker, och material till alla barn, samt möjlighet att uppleva och utforska naturen, leka och lära sig om djur, insekter och växter och om hur man värnar om och vårdar naturmiljön.

Inne
Inomhus skapar barn och pedagoger tillsammans lekvärldar där pedagogerna deltar aktivt i barnens lek och utmanar dem genom att använda både sin fantasi och sin kunskap och erfarenhet.

Kost och måltider

Alla förskolekök och skolkök i Tyresö kommun är KRAV-certifierade. Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas alltid på plats på förskolan. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Vegetarisk lunch serveras minst två gånger i veckan.

Maten i Tyresös kommunala förskolor

Kommunikation med vårdnadshavare

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresö förskolors vision

En hållbar utbildning som skapar framtidstro och gör skillnad
för Tyresös yngsta medborgare.

Vår verksamhetsidé

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn. Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund. I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen. Vi skapar kreativa, tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet:

  • Alla ska med
  • Alla gör skillnad
  • Alltid framåt
  • Allt går

Tyresös kommunala förskolors vision

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2024