Avgift i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

I Tyresö kommun tillämpas maxtaxa inom all förskole- och fritidsverksamhet. Denna information om avgifter gäller för kommunala verksamheter.

Avgift för kommunala förskolor, pedagogisk omsorg samt fritidshem baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomst. Hushåll i vilka den gemensamma inkomsten är 49 280 kronor eller mer per månad före skatt, betalar maxtaxa.

Avgiftsnivåerna nedan gäller från och med 2020-01-01.
Anmäla/ändra inkomstuppgifterlänk till annan webbplats

Påminnelse om att uppdatera dina inkomstuppgifter

Om du inte uppdaterat dina inkomstuppgifter de senaste tolv månaderna kommer du att få en påminnelse via e-post från Tyresö kommun med uppmaning om att logga in på e-tjänstportalen och uppdatera dina uppgifter. Om hushållets inkomst når upp till maxbeloppet för maxtaxan, behöver du endast gå in och klicka i rutan för maxtaxan, det vill säga att du accepterar högsta avgiften. Om du inte har en skattepliktig inkomst anger du 0 kronor.

För information om avgifter i fristående verksamheter, vänd dig till aktuell verksamhet.

Så här räknar du ut din avgift

Välj rätt avgiftsgrupp: A, B, C, D eller E. Räkna sedan ut din avgift för barn 1, alltid det yngsta barnet. Fortsätt sedan med nästa barn. Du betalar endast för de tre yngsta barnen.

A Barn 1-2 år, över 24 timmar/vecka

Gäller till och med juli det år barnet fyller 3 år.

A

A

Procent av inkomsten

Maxtaxa

Barn 1, yngsta barnet

3 %

1 478 kr

Barn 2

2 %

986 kr

Barn 3

1 %

493 kr

Barn 4

Ingen avgiftB Barn 3-5 år, över 24 timmar/vecka

Gäller från augusti det år barnet fyller 3 år. Avgiften har reducerats med motsvarande 24 timmar/vecka (avgiftsfri allmän förskola).

B

B

Procent av inkomsten

Maxtaxa

Barn 1, yngsta barnet

3 %

961 kr

Barn 2

2 %

641 kr

Barn 3

1 %

321 kr

Barn 4

Ingen avgiftC Barn 1-2 år, högst 24 timmar/vecka

C

C

Procent av inkomsten

Maxtaxa

Barn 1, yngsta barnet

1,5 %

793 kr

Barn 2

1 %

493 kr

Barn 3

0,5 %

246 kr

Barn 4

Ingen avgiftD Barn 3-5 år, högst 24 timmar/vecka

Gäller från augusti det år barnet fyller 3 år.
Ingen avgift för denna kategori.

E Fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för fritidshem (familjefritidshem)

E

E

Procent av inkomsten

Maxtaxa

Barn 1, yngsta barnet

2 %

986 kr

Barn 2

1 %

493 kr

Barn 3

1 %

493 kr

Barn 4

Ingen avgift


F Fritidsklubb

Terminsavgift: 500 kronor.

Vilka hör till "hushållet"?

Med hushåll menas ensamstående, makar som är gifta med varandra eller sammanboende par som har eller har haft gemensamma barn
eller är folkbokförda på samma adress. Om barnets föräldrar är folkbokförda på samma adress har de en gemensam plats i barnomsorgen. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomster.

Föräldrar som är folkbokförda på olika adresser, men med gemensam vårdnad

Om ni som föräldrar är folkbokförda i Tyresö kommun och barnet bor växelvis hos er, då ska ni ha varsin plats för barnet. Ni blir därmed platsinnehavare och räkningsmottagare av var sin plats för barnets placering och avgiften baseras på inkomsten i era respektive hushåll.

Allmän avgiftsfri förskola

Från och med den första augusti det år barnet fyller 3 år omfattas barnet av så kallad allmän förskola. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Barnet får då gå på förskola/i pedagogisk omsorg 24 timmar per vecka utan att betala avgift. Den allmänna förskolan är en integrerad del i den vanliga förskolan och följer grundskolans terminer och lov.

För de barn som går mer än 24 tim/vecka i förskolan betalar vårdnadshavarna avgift. Avgiften beräknas på 65 procent av hushållets inkomst. 3-5 åringar får gå i förskola även under skollov, vårdnadshavarna betalar då avgift under loven.

Avgift betalas 12 månader per år

Du betalar avgift alla årets månader, alltså även när barnet är ledigt på sommaren.

Avgiftsbefrielse vid långvarig sjukdom

Om barnet är sjukt mer än 30 dagar i följd kan du få avgiftsbefrielse från dag 31. Begäran om avgiftsbefrielse på grund av barnets sjukdom skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen, 135 81 Tyresö.

Bifoga en kopia på barnets läkarintyg.

Obetalda avgifter för barn i kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Betalas inte fakturan senast förfallodagen skickas en skriftlig påminnelse; dröjsmålsränta och en påminnelseavgift tillkommer. Uteblir betalning efter påminnelse, skickas ett inkassokrav och uppsägning av barnets plats kan bli aktuell. Skriftlig information skickas alltid till platsinnehavaren i de fall uppsägning av barnets plats i förskola/fritidshem kan bli aktuell.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden i kommunala förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem är 30 dagar. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden även om barnet slutar tidigare.

Fritidshem - uppsägning av plats under lov

Ny placering inom tre månader efter en uppsägning leder till att avgift debiteras retroaktivt för den mellanliggande perioden.

Sidan publicerad av: Elisabeth Grahn
Senast uppdaterad: 10 februari 2020
Upp