Ballongens förskola

Förskolan Ballongen är en kommunal förskola som ligger i Krusboda.

Förskolans Ballongens utemiljö

Hos oss ges barnen möjlighet till att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Vi tar tillvara barnens nyfikenhet och intressen genom att vara medforskande pedagoger.

Om förskolan

Förskolan Ballongen har sju avdelningar, tre för de yngre och fyra för de äldre barnen.

Vi tillämpar föräldraaktiv introduktion
Det innebär att ditt barn under de första dagarna får upptäcka och utforska förskolan tillsammans med dig. Som vårdnadshavare deltar du aktivt tillsammans med ditt barn i lek-och undervisningssituationer, blöjbyten och måltider. På så vis får du en god inblick i förskolans verksamhet och rutiner. När ditt barn är redo och har etablerat en god kontakt med pedagogerna lämnar du barnet på förskolan. Det brukar ta ungefär tre till fem dagar. Vi anpassar självklart detta utifrån ert behov eftersom det varierar från barn till barn.

Vi värnar om ett gott samarbete med er vårdnadshavare och lägger stor vikt vid det dagliga mötet. För att möjliggöra delaktighet i era barns utveckling och lärande erbjuder vi olika samarbetsformer som till exempel föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal, fixardagar, drop-in, våra processväggar, informationsbrev och Vklass.

Utforskande arbetssätt och gemensamma teman
Inom enheten arbetar vi med det gemensamma övergripande temat hållbar utveckling, det innebär att undervisningen kännetecknas av frågeställningar om ekologisk-, social-, och ekonomisk hållbarhet.

Tiden i förskolan ska vara rolig och lärorik där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Vi utgår från ett utforskande arbetssätt där barn och pedagoger gemensamt undersöker olika frågeställningar och där syftet är att vi ska lära och utvecklas tillsammans.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra barnens lärande. Syftet är att skapa en samarbetskultur där allas röster blir hörda.

Under dagen fördelar vi oss så ofta vi kan i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och utforskande aktiviteter.

Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna delaktighet och ha inflytande i sin utbildning. Vi ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov.

Barnens språk
Arbetet med att utveckla barnens språk är ett viktigt uppdrag. Vi skapar mötesplatser där berättandet och lyssnandet är i fokus och där inlevelseförmåga och föreställningsförmåga kan utvecklas. Vi ser att det är viktigt att tidigt få positiva och lustfyllda möten med böcker, ord, berättelser och bokstäver. Vi använder oss av bilder som stöd och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Digitala verktyg
Arbetet med digitala verktyg används när vi ser att de tillför nya möjligheter och skapar nya dimensioner tillsammans med analoga material. Vi använder projektorer för att t ex projicera bilder ur barnböcker där bilden förstoras på väggen, digitala mikroskop (webbägg) för att t ex titta på olika naturfynd. Vi använder appar som t ex imovie så att barnen kan göra egna filmer.

Lär- och utemiljö

Ute
Vi är ute i alla väder och använder oss både av vår gård och av närliggande skogsområden och parker. Ute på gården finns möjlighet till stor variation av lekar och aktiviteter i fasta lekplatser och med material som pedagogerna tar fram.

Inne
Vi skapar lärmiljöer som är tillgängliga både till funktion och innehåll samt främjar fantasi, lek och samspel. Lärmiljön ska inspirera till utforskande och lärande samt stimulera barns kreativitet. Förskolans material är mångsidigt och föränderligt för att stimulera till utforskning.

Kost och måltider

Alla förskolekök och skolkök i Tyresö kommun är KRAV-certifierade. Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas alltid på plats på förskolan. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Vegetarisk lunch serveras minst två gånger i veckan.

Maten i Tyresös kommunala förskolor

Kommunikation med vårdnadshavare

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresö förskolors vision

En hållbar utbildning som skapar framtidstro och gör skillnad
för Tyresös yngsta medborgare.

Vår verksamhetsidé

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn. Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund. I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen. Vi skapar kreativa, tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet:

  • Alla ska med
  • Alla gör skillnad
  • Alltid framåt
  • Allt går

Tyresös kommunala förskolors vision

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 januari 2024