Kvalitetsarbete

En hög kvalitet i förskola och skola innebär att vi skapar en förskola och skola för var och en. Vi ska ha en verksamhet där alla barn och elever är trygga, känner delaktighet och har förutsättningar att nå sin fulla potential.

I Tyresö vill vi nå framgång genom ett nära pedagogiskt ledarskap, en organisation som stöder utveckling och genom att arbeta med väl utvecklade system för planering, uppföljning, utvärdering och förbättring. Det stora arbetet sker på varje förskola och skola.

Gemensam värdegrund

Alla våra förskolor och grundskolor har en gemensam värdegrund som vi kallar för En förskola och skola för var och en.

Vårt värdegrundsdokument – En förskola och skola för var och en (pdf, 225 kB, nytt fönster) , 224.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje – Trygga barn i Tyresö (pdf, 141 kB, nytt fönster) , 140.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kemikaliesmarta förskolor

Tyresö kommun har en handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor. Syftet med handlingsplanen är att minska barns exponering för skadliga kemikalier i förskolan.

I handlingsplanen finns 63 åtgärder som ska hjälpa Tyresö kommuns förskolor att bli kemikaliesmarta. Åtgärderna har arbetats fram utifrån Naturskyddsföreningens projekt ”Giftfri förskola”.

Handlingsplanen berör alla kommunala förskolor i Tyresö, men även fristående förskolor rekommenderas ta del av den. På så sätt kan fler barn i Tyresö ta del av goda förskolemiljöer.

Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor i Tyresö (pdf, 794 kB, nytt fönster) , 793.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mål och uppföljning

Skola och förskola styrs av såväl nationella som kommunala mål. Utifrån de nationella målen i skollag och läroplaner samt barn- och utbildningsnämndens mål, skapar varje förskola och skola egna mål och arbetar med ständiga förbättringsåtgärder. Uppföljning sker månadsvis.

Elev- och föräldraenkät

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför elev- och föräldraenkäter, där samtliga vårdnadshavare med barn i förskolan samt vårdnadshavare och elever i utvalda årskurser i grundskolan får svara på frågor om hur de upplever våra verksamheter. Du hittar resultaten för förskolor och grundskolor på jämför verksamheter.

Jämför verksamheter

Synpunktshantering

För att kommunen ska kunna höja kvaliteten i verksamheterna, är medborgarnas synpunkter viktiga. Synpunkts- och klagomålshanteringen är därför en betydelsefull del av vårt kvalitetsarbete.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2024