Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Kvalitetsarbete

En hög kvalitet i förskola och skola innebär att vi skapar en förskola och skola för var och en. Vi ska ha en verksamhet där alla barn och elever är trygga, känner delaktighet och har förutsättningar att nå sin fulla potential.

I Tyresö vill vi nå framgång genom ett nära pedagogiskt ledarskap, en organisation som stöder utveckling och genom att arbeta med väl utvecklade system för planering, uppföljning, utvärdering och förbättring. Det stora arbetet sker på varje förskola och skola.

Gemensam värdegrund

Alla våra förskolor och grundskolor har en gemensam värdegrund som vi kallar för En förskola och skola för var och en.

Vårt värdegrundsdokument - En förskola och skola för var och en

Riktlinje - Trygga barn i Tyresö

Mål och uppföljning

Nationella och kommunala mål. Skola och förskola styrs av såväl nationella som kommunala mål. Utifrån de nationella målen i skollag och läroplaner samt barn- och utbildningsnämndens kommunala mål skapar varje förskola och skola aktivitetsplaner för att nå målen.

Verksamhetsplaner. Årligen upprättas en verksamhetsplan för varje verksamhetsområde - en för förskola och pedagogisk omsorg och en för grundskolan inklusive grundsärskolan och fritidshem. Syftet med verksamhetsplanerna är att visa hur arbetet med att bidra till att övergripande mål och uppdrag nås och ska genomföras.

Aktivitetsplaner. Varje förskola och skola upprättar en aktivitetsplan. Aktiviteterna i planen ska ha en tydlig koppling till specifikt nämndmål, kvalitetsgarantier, eller andra krav och utvecklingsbehov. Planering, genomförande och uppföljning av aktiviteterna pågår kontinuerligt. Aktiviteter kan skapas när som helst under året och uppföljning görs månadsvis.

Elev- och föräldraenkät. Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en elev- och föräldraenkät, där samtliga vårdnadshavare med barn i förskolan samt vårdnadshavare och elever i vissa utvalda årskurser i grundskolan får svara på frågor om hur de upplever våra verksamheter. Varje förskolas och grundskolas enkätresultat finner du på deras respektive webbsidor:

Alla förskolor

Alla grundskolor

Synpunktshantering. För att kommunen ska kunna höja kvaliteten i verksamheterna, är medborgarnas synpunkter viktiga. Synpunkts- och klagomålshanteringen är därför en betydelsefull del av vårt kvalitetsarbete. 

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 21 januari 2020
Upp