Granskning av förskolor och pedagogisk omsorg

I Tyresö kommun granskas samtliga förskolor och pedagogisk omsorg regelbundet. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna.

Regelbunden tillsyn

Kommunen har, enligt skollagen, tillsynsansvar för fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Tillsyn utförs regelbundet av barn- och utbildningsförvaltningen och resulterar i en rapport som beskriver hur verksamheterna når skollagens mål för utbildning och undervisning. Verksamhetsbesök, intervjuer, dokumentgranskning och observationer är metoder som används vid tillsynen.

I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta till eventuella brister som upptäckts vid granskningen. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer om utbildningen behöver vidta åtgärder och presenterar rapporten för barn- och utbildningsnämnden som tar beslut. Efter avslutad tillsyn publiceras rapporten i kommunens jämförelseguide.

Riktad tillsyn och granskning

Tillsyn och granskning sker även då kommunen på något sätt görs uppmärksam på risker, brister eller missförhållanden i utbildningen.

Årlig kvalitetsdeklaration

För att säkerställa att enskilda huvudmän som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven om insikt och lämplighet, genomför barn- och utbildningsförvaltningen årligen tillsyn genom en skriftlig kvalitetsdeklaration.

Temagranskning

En temagranskning inriktas mot ett särskilt område eller en specifik sakfråga. Temagranskning görs på samtliga fristående förskolor, samt genom stickprov på de kommunala förskolorna.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 december 2022