Framtidens förskola i Tyresö

Skissbild på Tyresös konceptförskola

Visionsbild av konceptförskolan. Bild: Tengbom.

Tyresös förskolor är i ständig utveckling. I och med befolkningsökningen finns det ett stort behov av att bygga fler förskolor i Tyresö de närmaste åren. För att inte behöva uppfinna hjulet varje gång vi bygger nytt, arbetar vi fram ett flexibelt koncept för förskolebyggnad och utemiljö. Samtidigt skapar vi förutsättningar för ett modernt arbetssätt med inriktning på mindre barngrupper. En förskola för var och en och för framtiden helt enkelt.

Det unika med Tyresö

Vår framtida förskola lägger stor vikt vid det som är unikt och bra med Tyresö:

  • Närhet till natur
  • Stor förskoletomt och utemiljö för barnen
  • Hållbara förskolor - socialt, ekonomiskt och ekologiskt
  • Ett nära pedagogiskt ledarskap
  • Mindre barngrupper
  • En säker förskola

Härlig utemiljö

Tomterna där vi kan bygga nya förskolor ser olika ut och har olika förutsättningar. Vi bygger nya förskolor i två våningar för att ge utemiljön så stort utrymme som möjligt. Där ska barnen ha möjlighet att röra sig, springa, upptäcka och hitta egna vrår. Utemiljöns naturinslag lägger grunden till gårdens och lekutrustningens formspråk.

Moderna lokaler

Våra lokaler ska vara rymliga, ändamålsenliga och tillgänglighets-
anpassade. Förskolan har trä som genomgående material och byggnaden motsvarar barn- och utbildningsförvaltningens krav på en giftfri förskola. Vi lägger stor vikt vid rätt ljud, ljus och färgsättning. Lokalerna byggs för mindre barngrupper med maximalt 12-15 barn, i enlighet med Skolverkets riktmärke.

Säkert i förskolan

Våra förskolor ska vara säkra. Lokalerna är öppna med rena siktlinjer för god överblick. Förskolan har få entréer för ökad trygghet och är utrustad med modern teknologi. Vi skapar förutsättningar för en sansad trafiksituation, och en säker angöring till förskolan. För vårdnadshavarnas bekvämlighet skapar vi utrymme för barnvagnsförråd.

Flexibelt grundutförande

Konceptförskolan har en flexibel utformning som gör att den kan
anpassas till olika tomter. I sitt grundutförande har förskolan en U-form där teknikutrymmen, storkök och personalytor finns i den ena flygelns bottenplan. Barngrupperna är placerade i den andra flygeln samt på plan 2. Entréer för barngrupperna finns på både bottenplan och på plan 2. Innergården som bildas ger möjlighet för sovstund utomhus med väderskydd från entrébalkongerna.

Konceptförskolans grundutförande är dimensionerat för att kunna ta emot mellan 144 och 180 barn.

Skissbild på Tyresös konceptförskola.

Visionsbild av konceptförskolan. Bild: Tengbom.

Pedagogik för framtiden

En modern byggnad går hand i hand med en modern pedagogik. Förskolans organisation utgår från mindre grupper istället för traditionella avdelningar. Vår konceptförskola skapar förutsättningar för ett utforskande arbetssätt där kreativitet och barnens röst får stå i centrum.

Konceptförskolan erbjuder flexibla rum med många möjligheter. En avskild matsal fungerar även vid storsamlingar och möten. Lokaler och möblemang möjliggör rum efter behov.

Naturen, som är inspirationskälla för utformningen av byggnad och utemiljö, följer med som ett naturligt inslag i pedagogiken. En förskola för var och en och för framtiden helt enkelt.

De första konceptförskolorna

Det planeras för en ny förskola på Akvarievägen i centrala Tyresö samt en ny förskola på Breviksvägen. Förskolorna på Akvarievägen och på Breviksvägen kommer byggas som pilotförskolor för konceptförskolan, som sedan kan finjusteras och anpassas efter behov.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 5 juni 2020
Upp