Ringens förskola

Ringens förskola är en kommunal förskola som ligger i Granängsringen.

Ringens förskola

På förskolan arbetar vi i mindre barngrupper där både inomhus- och utomhusmiljöer anpassas utifrån barnens behov av lärande, utforskande och utveckling. Barnens erfarenheter, arbetsteorier och intressen ligger till grund när vi planerar den undervisning som genomförs för alla barn, varje dag.

Om förskolan

Vi arbetar utifrån kommunens gemensamma värdegrund ”en förskola för var och en” med fokus på trygghet, omsorg och lärande.

Samarbete med vårdnadshavare och inskolning
Vi har också valt att ha ett nära i samarbete med vårdnadshavare för att ta tillvara på barnens förkunskaper, erfarenheter och de sammanhang barnen möter utanför förskolan. Under inskolningen lär barn och vårdnadshavare tillsammans känna pedagoger och den utbildning barnen kommer att möta under sin tid på förskolan.

Utvecklingsprojekt på förskolan
Förskolan är delaktig i flera utvecklingsprojekt: i Läslyftet och Språkprojektet ligger fokus på barnens språk-, läs och skrivutveckling. Där arbetar avdelningarna med ett språkutvecklande förhållningssätt som genomsyrar vardagen, till exempel högläsning och berättande, barnen ges tid till samtal och talutrymme i både stora och små sammanhang. I lärmiljöerna visualiseras språket genom exempelvis bild- och teckenstöd.

Grön Flagg-certifierad förskola
Förskolan är Grön Flagg-certifierad och arbetar med hållbar utveckling på många olika sätt utifrån barnens förutsättningar och intressen. Vi vill ge barnen en grundläggande medvetenhet om och handlingskompetens att göra goda val i vardagen utifrån ett socialt- och miljöhållbart tänkande. Många barn intresserar sig för djur och natur och det återkommer i våra lärmiljöer och undervisning där vi till exempel odlar och lär oss om de olika djur barnen är nyfikna på.

Aktivt lärande
Vi arbetar ämnesintegrerat för att skapa en helhetssyn och ett sammanhang hos barnen där de får möjlighet att exempelvis utveckla språket samtidigt som de utforskar naturen och använder estetiska uttrycksformer eller digitala verktyg. Vi tänker att lärande sällan sker på endast ett plan och vill därför att barnen ska få möjlighet att utforska och lära på ett sätt som genomsyrar hela deras kunskapsmöjligheter.

Lär- och utemiljö

Ute
Vi är ute varje dag och förskolans utemiljö och närområde erbjuder barnen en stor variation av lekmöjligheter i såväl lekplats- som skogsmiljö. Undervisning erbjuds även utomhus på gården där pedagogerna dukar fram olika stationer.

Inne
På förskolan arbetar vi medvetet med representation i exempelvis material, böcker och de traditioner vi uppmärksammar. I ett nära samarbete med vårdnadshavare strävar vi efter att barnen ska utveckla sin kulturella identitet och känna att hem, förskola och samhälle bildar en helhet.

Skapande, estetiska processer och ett utforskande arbetssätt är också viktiga inslag i lärmiljöerna på förskolan. I våra lärmiljöer finns material tillgängligt för barnen att plocka fram, utforska och leka med.

Kost och måltider

Alla förskolekök och skolkök i Tyresö kommun är KRAV-certifierade. Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas alltid på plats på förskolan. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Vegetarisk lunch serveras minst två gånger i veckan.

Maten i Tyresös kommunala förskolor

Kommunikation med vårdnadshavare

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresö förskolors vision

En hållbar utbildning som skapar framtidstro och gör skillnad
för Tyresös yngsta medborgare.

Vår verksamhetsidé

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn. Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund. I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen. Vi skapar kreativa, tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet:

  • Alla ska med
  • Alla gör skillnad
  • Alltid framåt
  • Allt går

Tyresös kommunala förskolors vision

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 december 2023