Njupkärrs förskola

Njupkärrs förskola Galaxen är en kommunal förskola med sex avdelningar.

På Galaxen skapar vi en trygg vardag och väcker ditt barns nyfikenhet till utforskande. Tillsammans främjar vi en hållbar framtidstro, varsamhet och empati för varandra och omgivande natur.

Våra pedagogiska ställningstaganden är även våra värdeord.

Välkomnande, Respekt, Tillit, Vänlighet och uppmuntrande

Dessa ord genomsyrar förhållningssättet i hela utbildningen som formas av tillåtande och meningsfulla relationer och sammanhang

Om förskolan

Tiden på förskolan ska vara rolig och meningsfull. Vi arbetar utforskande tillsammans med barnen, oftast i mindre grupper, för att kunna tillgodose varje barns behov. Vi har ett reflekterande och projektinriktat arbetssätt som innebär att vi fördjupar oss kring ett område i långsamma processer.

Vi ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov. I samarbete, dialog, reflektion och diskussion med barn och vuxna skapar vi respektfulla och hållbara relationer med fokus på barns integritet, delaktighet och inflytande. Vi arbetar aktivt och medvetet med diskrimineringsgrunderna och strävar efter ett normkritiskt förhållningssätt i hela utbildningen.

Utveckling av språket och barnet

Arbetet med att utveckla barnens språk är ett viktigt uppdrag som vi delar med er som vårdnadshavare. Vårt språkprojekt lägger fokus på barnens språk-, läs och skrivutveckling, där avdelningarna arbetar med ett språkutvecklande förhållningssätt som genomsyrar vardagen. Högläsning är en viktig aspekt för barnens språkutveckling. Vi läser och lyssnar på böcker och sagor, både analogt och digitialt (Polyglutt), på både svenska och andra språk som barnen talar och vi erbjuder boksamtal i mindre grupper.
Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för alla barns möjlighet att kommunicera och göra sin röst hörd i alla situationer. I lärmiljöerna visualiseras språket genom exempelvis TAKK (tecken som kompletterande och alternativ kommunikation) och bildstöd.

Föräldraaktiv inskolning

Galaxen har en föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att vårdnadshavare och barn introduceras i förskolan tillsammans för att få en insyn i förskolans rutiner och utbildning. Vårdnadshavare medverkar under hela dagen för att det ska bli en trygg start på förskolan.

Lär- och utemiljö

Ute
Vi är ute i alla väder och använder oss både av våra gårdar och av närliggande skogsområden och parker. Vi erbjuder mötesplatser och pedagogiskt material som alla barn kan nyttja i sitt utforskande och lek. Fokus ligger på tillåtande och tillgängliga miljöer med många mötesplatser där barnens egen fantasi och nyfikenhet får ta plats.

Inne
Digitala färdigheter och mediekompetens är en del utav läroplanen och förskolan erbjuder alla barn möjligheten att utveckla dessa färdigheter oavsett bakgrund. Vi använder digitala verktyg och appar som är anpassade för olika inlärningsstilar och behov, så att alla barn får kunskaper på sin nivå och i sin takt.

Kost och måltider

Alla förskolekök och skolkök i Tyresö kommun är KRAV-certifierade. Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas alltid på plats på förskolan. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Vegetarisk lunch serveras minst två gånger i veckan.

Maten i Tyresös kommunala förskolor

Kommunikation med vårdnadshavare

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresö förskolors vision

En hållbar utbildning som skapar framtidstro och gör skillnad
för Tyresös yngsta medborgare.

Vår verksamhetsidé

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn. Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund. I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen. Vi skapar kreativa, tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet:

  • Alla ska med
  • Alla gör skillnad
  • Alltid framåt
  • Allt går

Tyresös kommunala förskolors vision

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 maj 2024