Förskolan Rotvik

Förskolan Rotvik är en kommunal förskola i östra Tyresö, inspirerad av Reggio Emilia-filosofin.

Förskolefasader och utemiljöer

Här finns pedagoger med stark tro på barns kompetens samt lärmiljöer som möjliggör till barns reella inflytande och delaktighet i sin utbildning.

Om förskolan

Förskolan Rotvik skapar förutsättningar för barn att få vara självständiga. Miljöerna är utformade så att barnen ges möjlighet att göra egna val och att prova på egen hand både inne och ute. Förskolan har nära till skog, natur och vatten och på förskolans gård finns en skogsdel med kuperad mark för lek och utforskande. Inomhus har vi lekmiljöer för alla barn med material i barnens höjd samt mötesplatser för samarbete och utveckling. Miljön anpassas och förändras kontinuerligt för att stimulera och ge nya utmaningar till barnens utforskande.

Vi ser på barn som kompetenta. Detta innebär att vi ser på barn som självständiga, tänkande individer som vill utforska sin omvärld. Barnen bär på en historia och egna erfarenheter. Det är barnens tankar och intressen som leder undervisningen genom att vi har medforskande, lyssnande pedagoger som skapar möjligheter för barnen att upptäcka och utforska.

Förskolan strävar efter att ha åldersnära barngrupper då detta ger möjligheten att organisera miljö och verksamhet efter gruppen och skapa bästa möjliga förutsättningar för omsorg, utveckling och lärande.

Projekterande arbetssätt
Vi tillämpar ett projekterande arbetssätt där alla avdelningar arbetar med de tre olika dimensionerna av hållbarhet; Ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det är barnens intressen och teorier som styr projektet och vilka vägar det ska ta.

Alla avdelningar arbetar aktivt med digitala verktyg integrerat i undervisning och projektarbeten. Vi arbetar med programmering och källkritik på barnens nivå.

Normkritiskt tänkande
Alla pedagoger är utbildade inom normkritik. Normkritiska perspektivet handlar om att alla barn ska få möjlighet att bli till på olika sätt hela tiden, oberoende av rådande könsnormer, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariationer och ålder. Det handlar om det förhållningssätt vi vuxna har när vi talar med och om barn, samt vilka ord vi använder. Normkritik handlar också om att förstå att alla människor inte syns lika mycket i samhället. För oss på förskolan innebär det att analysera vem som syns och vem som kan känna igen sig i böcker, bilder, och berättelser som vi förmedlar samt vilka högtider som uppmärksammas. Vi arbetar med barnkonventionen som grund vilket innebär att barnen ska bli respekterade, lyssnade på och få möjlighet att uttrycka sig.

Vi tillämpar föräldraaktiv introduktion
Barnens bästa är i fokus och barns delaktighet, inflytande och demokrati är en röd tråd i vår verksamhet. På förskolan använder vi oss utav en föräldraaktiv introduktion. Detta innebär att du som vårdnadshavare är med hos oss under cirka tre dagar och deltar i alla moment tillsammans med ditt barn.

Lär- och utemiljö

Ute och inne
På förskolan anpassar vi miljöerna utifrån barnens behov av lärande, utforskande och utveckling. Både inom-och utomhusmiljön erbjuder många mötesplatser som lockar till kommunikation och samspel. Vi erbjuder låga bord och hyllor och material som är tillåtande, tillgängligt och varierat. Vi erbjuder barnen att få uttrycka sig med olika material och tekniker. Förskolan arbetar med naturmaterial, med ostrukturerat material och med digitala verktyg. Vi arbetar transdisciplinärt/gränsöverskridande när vi planerar vår miljö.

Varje avdelning har ateljeér med möjlighet till att arbeta med lera, måleri och tecknande. Alla avdelningar har också bygg- och konstruktionsrum samt platser att läsa på.

Förskolan har nära till skog, natur och vatten och på förskolans gård finns en skogsdel med kuperad mark för lek och utforskande. Vi erbjuder en utmanande utomhusmiljö där vi också bjuder in till skapande på olika sätt.

Vi har ett normkreativt förhållningssätt när vi utvecklar våra miljöer och skapar förutsättningar för barnen att bli till på olika sätt som inte är förutbestämt utav normer. Detta innebär att vi erbjuder okodat och ostrukturerat material.

Kost och måltider

Alla förskolekök och skolkök i Tyresö kommun är KRAV-certifierade. Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas alltid på plats på förskolan. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Vegetarisk lunch serveras minst två gånger i veckan.

Maten i Tyresös kommunala förskolor

Kommunikation med vårdnadshavare

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresö förskolors vision

En hållbar utbildning som skapar framtidstro och gör skillnad
för Tyresös yngsta medborgare.

Vår verksamhetsidé

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn. Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund. I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen. Vi skapar kreativa, tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet:

  • Alla ska med
  • Alla gör skillnad
  • Alltid framåt
  • Allt går

Tyresös kommunala förskolors vision

Går ditt barn på Rotvik?

Våra konton på Instagram är ett sätt för oss att visa och göra andra delaktiga i vår verksamhet och det viktiga arbete vi gör med barnen varje dag.

Följ oss på Instagram: @fskrotvik Länk till annan webbplats.

 

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 december 2023