Strandpärlans förskola

Strandpärlans förskola är en kommunal förskola som ligger i Tyresö strand.

Förskolefasader och utemiljöer

Strandpärlans förskola är belägen i natursköna Östra Tyresö med närhet till Tyresö slott och kyrka. Strandpärlan består av fyra avdelningar med åldersindelade barngrupper och arbetar inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi där ett demokratisk ställningstagande lägger en stor grund.

Om förskolan

Reggio Emilia-filosofin
Förskolan arbetar för att vara en demokratisk praktik där barnet ses som kompetent och viktiga samhällsmedborgare. Strandpärlan använder miljön som den tredje pedagogen och arbetar varje läsår med projekterande arbeten, som betyder att pedagogerna med hjälp av pedagogisk dokumentation kan se lärandet och utveckla barnens intressen utifrån det. Närvarande pedagoger som ser, hör och reagerar, där pedagogerna roterar i miljöerna och är där barnen är. Med närvarande pedagoger kan barnen tillsammans med pedagogerna föra dialoger som är av vikt för reellt inflytande.

Under dagen arbetar förskolan i mindre grupper, för att pedagogerna ska kunna se och lyssna på varje barn. Genom observationer och den pedagogiska dokumentationen kan pedagogerna förstå barnens tankar, föreställningar och lärprocesser.

I planeringen för utbildningen tar pedagogerna hänsyn till vad de uppfattar att barnen är intresserade av utifrån samtal där barnens idéer tas tillvara. Barnen är direkt delaktiga när barnen kan påverka, exempelvis under samling/möten eller olika aktiviteter med sina kommentarer och intressen. Pedagogerna tydliggör för barnen att de är med och bestämmer, barnen ska veta att de är delaktiga och har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter. Pedagogerna gör barnen delaktiga i den pedagogiska dokumentationen, där barnen själva kan fota, filma eller ställa frågor i dels det projekterande arbetet som är pågående under dagen men även under andra tillfällen. Barnens åsikter och uppfattningar tas tillvara i den fria leken som är på barnens villkor, där barnen äger sin lek och fantasiförmåga.

Barnen som medskapare
Pedagogerna skapar olika samspelssituationer för barnen, där de får sina röster hörda i olika konstellationer. Pedagogerna låter barnen stanna i en lärsituation som lockar i vardagen för att skapa reellt inflytande.

Barnen är med och skapar trivsleregler på förskolan och samtalar om hur miljön, material och relationer blir hållbart. Förskolan arbetar även aktivt med föräldrars inflytande, där varje avdelning på något sätt använder sig av hemuppgifter. Barnen får då tillsammans med sin familj undersöka bland annat matematiska, etiska eller språkliga uppgifter där vårdnadshavarna får en inblick i barnens aktiviteter och intressen på förskolan och kan därmed komma med idéer, synpunkter och tankar kring barnens intressen och behov.

Språkutveckling
Språkutvecklingen sker dagligen i samspel mellan barn-barn och barn-vuxna. Förskolan arbetar aktivt med att sätta ord på det vi gör i vardagliga situationer samt i planerade undervisningstillfällen. Pedagogerna utgår från barnens intressen då vi väljer litteratur, sånger, ramsor och iscensätter vår lärmiljö för möten och lek.

Föräldraaktiv inskolning
Introduceringen av förskolan ser vi pedagoger som en viktig del av barnets första tid. Vi arbetar med en föräldraaktiv introducering som betyder att du som vårdnadshavare finns närvarande i alla situationer ditt barn befinner sig i. Vi utgår alltid från varje barn när de introduceras till förskolan, vilket betyder att tider och antal dagar kan skilja sig åt beroende på hur ditt barn accepterar den nya situationen.

Lär- och utemiljö

Ute
På Strandpärlan är alla avdelningar ute mycket och våra gårdar erbjuder allt från motoriska utmaningar, till skapande, lek och utforskande av naturens fenomen. Men även platser för återhämtning. Strandpärlan ligger nära olika naturområden som vi använder oss av vilket utmanar barnen ännu mer i sin motoriska utveckling och ger oss gemensamma upplevelser kring naturvetenskap.

Inne
Miljöerna på Strandpärlan är uppbyggda så att barnen kan vara självständiga, delaktiga och ha inflytande och använda allt material, allt från de yngsta till de äldsta. Barnen når och ser material som pedagogerna introducerat för barnen. Vi ser miljön som den tredje pedagogen där vi organiserar vår miljö i olika mötesplatser med ett öppet material som lockar till utforskande, samspel och lek. Både inne och ute så erbjuds barnen att vara aktiva i någon av våra ateljéer, där de kan uttrycka sig genom bland annat teckning, målning, skapa med lera och digitala verktyg.

Vill du besöka vår förskola?

Vi har öppen visning varje månad på Strandpärlan. Vi öppnar upp förskolan för vårdnadshavare sista fredagen i månaden klockan 09.30–10.00. Du behöver inte anmäla dig. Välkommen!

Kost och måltider

Alla förskolekök och skolkök i Tyresö kommun är KRAV-certifierade. Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas alltid på plats på förskolan. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Vegetarisk lunch serveras minst två gånger i veckan.

Maten i Tyresös kommunala förskolor

Kommunikation med vårdnadshavare

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresö förskolors vision

En hållbar utbildning som skapar framtidstro och gör skillnad
för Tyresös yngsta medborgare.

Vår verksamhetsidé

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn. Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund. I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen. Vi skapar kreativa, tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet:

  • Alla ska med
  • Alla gör skillnad
  • Alltid framåt
  • Allt går

Tyresös kommunala förskolors vision

Går ditt barn på Strandpärlan?

På vårt Instagramkonto lägger vi dagligen ut våra projekt och annan aktuell information.
@fsk_strandparlan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 december 2023