Stimmets skola

Stimmets skola är en kommunal skola från förskoleklass till årskurs 6. På vår skola går cirka 300 elever. Skolan ligger nära Tyresö centrum och flera olika naturområden.

Om skolan

På Stimmet har vi många elever med olika kulturella bakgrunder som berikar vardagen på skolan. Vi tar in omvärlden i undervisningen men lämnar också skolan för omvärlden för att se vad som finns där att lära.

Vår verksamhet kännetecknas av vår vision:

Lust för lärande med hjärna och hjärta. Vi förenar tradition med förnyelse. Jag vill, jag kan, jag ska.

På Stimmets skola ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Vi ser på ditt barn utifrån ett helhetsperspektiv där goda kunskaper är lika viktigt som sociala kompetenser.

Vi har en samlad skoldag med fritidshemsverksamhet för förskoleklass till årskurs 3 och erbjuder en mellanstadieverksamhet för årskurs 4–6. Skolans samtliga verksamheter samverkar för att skapa en helhet för eleven.

På Stimmets skola kan alla våra elever, kostnadsfritt, äta frukost innan skoldagen börjar.

Inför skolvalet varje år erbjuder vi ett informationsmöte för förskoleklass så ni kan besöka skolan och träffa våra pedagoger.

Lär- och utemiljö

Utomus

Vi erbjuder organiserade och vuxenledda rastaktiviteter varje dag och använder oss av både vår gård och av närliggande skogsområden och parker.
Vi har en stor kuperad skolgård som nyttjas på många olika sätt för lek, rörelse, undervisning och rekreation. Ute på gården finns möjlighet till stor variation av lekar och aktiviteter i fasta lekplatser och med material som tas fram på raster.

Inne

Våra innemiljöer bjuder in till lärande och utveckling. Våra klassrum har standardutrustningar som gör det möjligt för ditt barn att känna sig väl förberedd på lektionsinnehåll utifrån sina förutsättningar.

Pågående återställande

Ett arbete med att återställa delar av byggnad A efter branden har påbörjats.
Det rör sig om flera klassrum samt rum för skoladministration och personalkök.
Återställandet följer regler kring anpassning som dagens bygglov kräver.
Resultatet blir att byggnadens tillgänglighet förbättras även om det tar längre tid.
Utöver detta återställs samtidigt en större markyta intill för att skolan ska kunna använda den för sin verksamhet.

Tyresös anpassade grundskola

På Stimmets skola finns även anpassad grundskola inhyst i lokaler med en egen rektorsenhet.

Tyresö anpassad grundskola


Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

Skolans kanaler i sociala medier

Följ oss på Instagram
@Stimmetssskola Länk till annan webbplats.

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.  

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 november 2023