Särskilt stöd

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till.

Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Det är skolans ansvar att uppmärksamma elevers behov av särskilt stöd, men om du som förälder känner oro för ditt barns skolgång ska du vända dig direkt till personalen på ditt barns skola. I första hand vänder du dig till rektor, men du kan även kontakta ditt barns mentor eller någon av elevhälsans personal. Kontaktuppgifter till skolan hittar du i Vklass.

Elevhälsoteam

På varje kommunal grundskola i Tyresö finns ett elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. På vissa skolor ingår även studie- och yrkesvägledare. Teamets uppgift är att kartlägga, utreda och analysera, föreslå och genomföra lösningar, samt följa upp arbetet med särskilt stöd.

Undervisning i andra sammanhang

Ibland har en elev behov av att få undervisning i andra sammanhang än i det vanliga klassrummet. Det kan ske på olika sätt.

I Tyresö används bland annat dessa begrepp:

Studio – en mindre undervisningsgrupp på skolan. Hur studion är organiserad varierar från skola till skola, men gemensamt är att de erbjuder eleven mer stöd för lärande. Det är rektorn som beslutar om eleven ska delta i en studio.

Kommunal lärstudio – en mindre kommunövergripande undervisningsgrupp. Plats i någon av Tyresös lärstudios söks av rektorer från Tyresös kommunala skolor och beslut om platserbjudande tas av barn- och elevhälsan på kommunen. Det är de elever som har det största behovet av extraordinärt stöd som erbjuds plats.

I Tyresö finns i nuläget följande kommunala lärstudios:

  • årskurs 1-3 på Sofiebergsskolan
  • årskurs 4–6 på Krusboda skola
  • årskurs 7–9 på Nyboda och Kumla skola.
  • lärstudio med inriktning tal- och språk årskurs 1–4 på Fårdala skola för yngre elever med generell språkstörning.

Kommunal lärstudio med behandling – en mindre undervisningsgrupp för årskurs 1–9, vid Tyresö skola. Här erbjuds också behandling för elever som har behov av det för att tillgodogöra sig sin skolgång. Plats på lärstudio med behandling sökes via socialtjänsten.

Återvändarskola

Återvändarskolan är en särskild undervisningsgrupp som hjälper elever med hög frånvaro tillbaka till skolan. Plats söks av rektor och beslut tas av barn- och elevhälsan. I återvändarskolan läggs stor vikt vid kartläggning av grundläggande orsaker till skolfrånvaron samt träning för att öka närvaron i skolan i framtiden.

Rådgivning och hjälpmedel

På kommunens resurs- och utvecklingscentrum (RUC) arbetar specialpedagoger, tal- och språkpedagog, IKT-utvecklare (informations- och kommunikationsteknik) samt beteendevetare med specialkompetens inom skolfrånvaro. De erbjuder stöd till pedagoger och rektorer inom skolan och förskolan. På RUC kan pedagoger också låna språkstimulerande material och material för att arbeta med digitalisering i verksamheten. RUC hjälper också till med tillgång till talboksbibliotek. Skolan kontaktar RUC vid behov.

Anpassningar för särskilt begåvade barn och elever

Barn och elever med särskild begåvning kan behöva anpassningar för möta deras behov. I Tyresö kommun finns en handlingsplan som syftar till att höja medvetenheten och öka kunskapen om barn och elever med särskild begåvning. Planen tar upp hur förskolan och skolan kan uppmärksamma den här gruppen samt hur den pedagogiska verksamheten kan anpassas för att möta deras behov av utmaningar och stimulans.

Planen finns att läsa här (pdf) , 651.2 kB.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 februari 2024