Särskilt stöd

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till.

Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Det är skolans ansvar att uppmärksamma elevers behov av särskilt stöd, men om du som förälder känner oro för ditt barns skolgång ska du vända dig direkt till personal på skolan där ditt barn är inskrivet. I första hand vänder du dig till rektor, men du kan även kontakta ditt barns mentor eller någon av elevhälsans personal. Kontaktuppgifter till skolan hittar du i Vklass.

Steg vid behov av särskilt stöd

  1. Uppmärksamma: När skolpersonal befarar att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta uppmärksammas och anmälas till skolans rektor.
  2. Utreda: Rektor ska skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd.
  3. Upprätta åtgärdsprogram: Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Rektor beslutar om åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram och beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram kan överklagas.
  4. Genomföra åtgärder: Skolan ska genomföra åtgärder utifrån åtgärdsprogrammet.
  5. Utvärdering: Åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Om elevens situation i skolan inte förbättrats, görs åtgärdsplanen om och skolan provar andra åtgärder.
  6. Om behovet av särskilt stöd är mycket stort och kräver extra ordinära åtgärder, tar rektor kontakt med den centrala elevhälsan.

Elevhälsoteam

På varje kommunal grundskola i Tyresö finns ett elevhälsoteam (EHT), som träffas regelbundet. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. På vissa skolor ingår även studie- och yrkesvägledare. Elevhälsoteamets möten leds av rektorn, som beslutar om extra anpassningar och särskilt stöd. Teamet bidrar till att kartlägga, utreda och analysera, föreslå och genomföra lösningar, samt följa upp arbetet med särskilt stöd.

Andra sammanhang för undervisning

Ibland har en elev behov av att få undervisning i andra sammanhang än i det vanliga klassrummet. Detta kan ske på olika sätt.

I Tyresö används bland annat dessa begrepp:
Studio - mindre undervisningsgrupp på skolan. Hur studion är organiserad varierar från skola till skola, men gemensamt är att de erbjuder ett mindre sammanhang och mer stöd för lärande. Det är rektorn som beslutar om eleven ska delta i en studio.

Lärstudio - mindre kommunövergripande undervisningsgrupper. I Tyresö finns två olika kommunala lärstudios - årskurs 7-9 tillhör Kumla skola och årskurs F-6 tillhör Krusboda skola. Plats i lärstudion söks av rektor och beslutas av den centrala elevhälsan. Plats erbjuds elever som har det största behovet av extra ordinärt stöd i kommunen. Det spelar ingen roll var i Tyresö eleven bor eller vilken skola hen tillhör från början.

Kompensatoriska hjälpmedel

Hjälp med att finna kompensatoriska hjälpmedel kan skolan få av kommunens resurs- och utvecklingscentrum. Skolan kontaktar RUC vid behov.
Resurs- och utvecklingscentrum (RUC)

Återvändarskola

För elever med stor frånvaro finns Tyresö återvändarskola.
Tyresö återvändarskola

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 16 januari 2020
Upp