Ledighetsansökan

Ledighetsansökan för elev som går i någon av Tyresös kommunala grundskolor görs av vårdnadshavare via lärplattformen Vklass.

Enligt skollagen kan en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och längre ledighet om det finns synnerliga skäl. All ledighet, även enstaka dagar, ska vårdnadshavaren ansöka om i Vklass.

Det är rektorn som beslutar om ledighet, men mentor har möjlighet att bevilja ledighet upp till fem dagar per läsår. Beslutet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som tas med i bedömningen är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ledighet beviljas inte under perioder då eleven ska göra nationella prov. Du som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 december 2022

Hitta på sidan