Skolskjuts

Elever som bor långt ifrån närmaste skola eller har särskilda skäl kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjutsen sker antingen med SL-buss, skolbuss (Raksta) eller med skolskjutstaxi.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rätt till skolskjuts har

  • elever i årskurs F-3 som har längre än 2 kilometer mellan närmaste kommunala skola och hemmet
  • elever i årskurs 4-9 som har längre än 3 kilometer mellan närmaste kommunala skola och hemmet

Trafikfarlig väg, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet kan också vara skäl till att få rätt till skolskjuts.

Elever på fristående skolor samma rätt att söka skolskjuts och bedömning görs på samma grunder som för elever på kommunala grundskolor.

Undantag för regeln om avstånd till närmaste kommunala skola görs i om eleven är placerad på annan kommunal skola på grund av att den närmaste kommunala skolan inte har plats.

Så ansöker du

Ansökan om skolskjuts görs via kommunens e-tjänstportal där du loggar in med BankID eller SMS. Handläggningstiden är normalt sex veckor.

Utlämning av SL-kort

Beviljade SL-kort skickas direkt hem till vårdnadshavaren.

Fullständiga riktlinjer för skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (2010:800). Huvudregeln är att skolskjuts är en rättighet för elever som går i grundskola, särskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman där kommunen har placerat dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts.

Bedömning sker utifrån

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning

Efter ansökan om skolskjuts från vårdnadshavare gäller följande:

1. Grundregel

Kostnadsfri skolskjuts anordnas för elev med en skolväg överstigande

i. 2 km för årskurs F-3

ii. 3 km för årskurs 4-9

2. Bedömning

Utgångspunkten vid bedömning av rätt till skolskjuts är avståndet från en plats i anslutning till hemmet till den närmast belägna skolan eller till den plats där man blir placerad, om den närmsta kommunala skolan inte kan erbjuda plats.
Om avståndet till närmsta busshållplats överstiger angivna avstånd erbjuds skolskjuts till närmsta busshållplats för vidare resa med linjetrafik.
För bedömning utifrån särskilda omständigheter som trafikförhållanden och funktionsnedsättning krävs skriftlig ansökan från vårdnadshavare samt eventuella intyg som styrker ansökan i form av läkarintyg, trafikmätning, antagnings-/avvisningsbesked eller andra intyg, exempelvis rörande elevhälsa, från skolan.

3. Färdsätt

Skolskjuts sker normalt med buss i linjetrafik. Om synnerliga skäl föreligger kan ansökan göras om skolskjuts med taxi.
Eftersom elev/vårdnadshavare kan registrera busskort och därigenom erhålla ersättningskort vid förlust av kortet ersätter kommunen inte det förlorade busskortet.
Från Raksta och Brevik kan, om elevantalet så medger, busstrafik anordnas till närmaste kommunala skola.
Skolskjuts med taxi anordnas enbart för resor inom kommunens gränser, med undantag för elever som är av kommunen placerade i skola utanför kommunen. För enstaka resor, t.ex. studiedagar, utanför kommunens gränser med taxi krävs särskild ansökan med intyg.
Vårdnadshavare för elever beviljade skolskjuts med taxi är skyldiga att i tid avboka taxi. Om eleven uteblivit och skolskjutsen ej blivit avbokad vid ett flertal tillfällen kan det beviljade beslutet komma att hävas för resterande termin.
Permanent ändrade tider med skolskjutstaxi meddelas skolskjutshandläggare på Tyresö kommun.

4. Friskolor och skolor utanför kommunens gränser

Elev som av kommunen placerats i skola utanför kommunens gränser har rätt till skolskjuts.
För elever som valt friskola inom kommunens gränser eller skola med offentlig huvudman utanför kommunens gränser bedöms rätten till skolskjuts utifrån punkt 1 och 2.

5. Modersmål

Skolskjuts anordnas för elever med modersmålsundervisning där avståndet mellan skola och platsen för modersmålsundervisning överstiger de i punkt 1 angivna avstånd.
Skolskjuts anordnas också för elever i årskurs F-2 om det inte finns trafiksäker gångväg inom avståndet 2 km eller om det på grund av tidspassning är nödvändigt. Gällande tidspassningen är grundregeln att eleven måste ha minst 30 minuter på sig för att gå 2 km.
Skolskjuts från modersmålsundervisningen beviljas endast för elever som ska åter till skolans område och som är beviljade skolskjuts i enlighet med punkten 5a eller 5b.

6. Växelvis boende

Elever med växelvis boende inom kommunen, enligt fast överenskommelse mellan vårdnadshavarna, har rätt till skolskjuts om avståndet mellan någon av boendeadresserna överstiger de avstånd som anges i punkt 1.
Förutsättningar för växelvis boende är att båda bostadsadresserna är belägna inom Tyresö kommun och att boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang samt vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna, t.ex. boende varannan vecka på respektive adress. Detta ska styrkas av vårdnadshavarna genom uppvisande av dom eller beslut, skriftlig överenskommelse mellan parterna eller genom underskrift av vårdnadshavarna på ansökningsblanketten.
Elever med växelvis boende där ena boendeadressen ligger i annan kommun har ej rätt till skolskjuts över kommungräns.

7. Undantag från beviljande av skolskjuts

Skolskjuts medges ej till elev boende i annan kommun.
Skolskjuts medges ej för resor till och från fritidshem.
Ersättning för utebliven skolskjuts vid extrema väderförhållanden eller dylikt ersätts ej.
Ändrade behov för elever med skolskjutstaxi för att korta ner väntetider om mindre än 1 timme per resa medges ej om inte detta kan göras utan ekonomiska och organisatoriska svårigheter.
För elever som är försenade till uppsamlingsstället för resor med skolskjutstaxi eller buss beviljas ingen extratur.

8. Grundsärskola

För skolskjuts inom Grundsärskolan tillämpas skollagens 11 kapitel § 31, 32 och 39.

9. Avsteg

Avsteg från dessa riktlinjer prövas individuellt efter ansökan från vårdnadshavare. Annan särskild omständighet där skolskjuts kan anordnas utan ekonomiska och organisatoriska svårigheter.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 22 februari 2018
Upp