Skolskjuts

Elever som bor långt ifrån närmaste skola eller har särskilda skäl kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjutsen sker antingen med SL-buss, skolbuss (Raksta) eller med skolskjutstaxi.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rätt till skolskjuts har

  • elever i årskurs F-3 som har längre än 2 kilometer mellan närmaste kommunala skola och hemmet
  • elever i årskurs 4-9 som har längre än 3 kilometer mellan närmaste kommunala skola och hemmet

Trafikfarlig väg, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet kan också vara skäl till att få rätt till skolskjuts.

Elever på fristående skolor samma rätt att söka skolskjuts och bedömning görs på samma grunder som för elever på kommunala grundskolor.

Ingen skolskjuts till och från fritidshem

Skolskjuts beviljas inte för resor till och från fritidshem. En fritidshemsplacering är en frivillig icke skolpliktig verksamhet där det är vårdnadshavens ansvar att lämna och hämta sina barn på fritidshemmet.

Skolskjuts beviljas endast i de fall där eleven åker direkt till och från skolan och där eleven uppfyller de grundläggande kraven för skolskjuts.

Skolskjuts när eleven valt en annan skola

Tyresö kommun försöker alltid tillmötesgå vårdnadshavarens val av skolplacering. En elev som uppfyller de grundläggande kraven för skolskjuts, men som genom skolval väljer en skola som ger ett längre avstånd mellan hemmet och skolan jämfört med avståndet för den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i, har endast rätt till skolskjuts om det inte medför några organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

Kontroll under läsåret

Kontroller av rätten till skolskjuts kan genomföras under läsåret. Rätten till skolskjuts kan återkallas om till exempel

  • förutsättningarna för rätten till skolskjuts förändrats, exempelvis om eleven flyttat,
  • skolskjuts beviljats på felaktiga grunder, exempelvis om ansökan genomförts även om eleven har en plats på fritidshem.

Så ansöker du

Ansökan om skolskjuts görs via kommunens e-tjänstportal där du loggar in med BankID eller SMS. Handläggningstiden är normalt sex veckor, men kan vara längre under sommaren. Ansök därför i god tid innan terminsstarten.

I väntan på beslut är det vårdnadshavares ansvar att eleven tar sig till och från skolan.

Kontroller av rätten till skolskjuts kan genomföras under året.

E-tjänst: Ansökan om skolskjuts för läsåret 2018/2019länk till annan webbplats

Utlämning av SL-kort

Beviljade SL-kort skickas direkt hem till vårdnadshavaren. SL-kort gäller för hela läsåret.

Ändrad adress

En elev som flyttar och enligt närhetsprincipen tillhör en ny skola efter flytten har rätt att välja att gå kvar i sin gamla skola. Eleven har dock ingen rätt till skolskjuts såvida det inte kan beviljas utan organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

Fullständiga riktlinjer för skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (2010:800). Huvudregeln är att skolskjuts är en rättighet för elever som går i grundskola, särskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman där kommunen har placerat dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts.

Bedömning sker utifrån

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning

Efter ansökan om skolskjuts från vårdnadshavare gäller följande:

1. Grundregel

Kostnadsfri skolskjuts anordnas för elev med en skolväg överstigande

i. 2 km för årskurs F-3

ii. 3 km för årskurs 4-9

2. Bedömning

Utgångspunkten vid bedömning av rätt till skolskjuts är avståndet från en plats i anslutning till hemmet till den närmast belägna skolan eller till den plats där man blir placerad, om den närmsta kommunala skolan inte kan erbjuda plats.
Om avståndet till närmsta busshållplats överstiger angivna avstånd erbjuds skolskjuts till närmsta busshållplats för vidare resa med linjetrafik.
För bedömning utifrån särskilda omständigheter som trafikförhållanden och funktionsnedsättning krävs skriftlig ansökan från vårdnadshavare samt eventuella intyg som styrker ansökan i form av läkarintyg, trafikmätning, antagnings-/avvisningsbesked eller andra intyg, exempelvis rörande elevhälsa, från skolan.

3. Färdsätt

Skolskjuts sker normalt med buss i linjetrafik. Om synnerliga skäl föreligger kan ansökan göras om skolskjuts med taxi.
Eftersom elev/vårdnadshavare kan registrera busskort och därigenom erhålla ersättningskort vid förlust av kortet ersätter kommunen inte det förlorade busskortet.
Från Raksta och Brevik kan, om elevantalet så medger, busstrafik anordnas till närmaste kommunala skola.
Skolskjuts med taxi anordnas enbart för resor inom kommunens gränser, med undantag för elever som är av kommunen placerade i skola utanför kommunen. För enstaka resor, t.ex. studiedagar, utanför kommunens gränser med taxi krävs särskild ansökan med intyg.
Vårdnadshavare för elever beviljade skolskjuts med taxi är skyldiga att i tid avboka taxi. Om eleven uteblivit och skolskjutsen ej blivit avbokad vid ett flertal tillfällen kan det beviljade beslutet komma att hävas för resterande termin.
Permanent ändrade tider med skolskjutstaxi meddelas skolskjutshandläggare på Tyresö kommun.

Elever som bor utmed Rakstabussens upptagningsområde och som
väljer att gå i en annan skola (kommunal eller fristående) än den skola där
kommunen skulle ha placerat eleven, beviljas skolskjuts endast om de
grundläggande kraven är uppfyllda samt om kostnaden för skolskjutsen inte blir
högre än om eleven gått i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven.

I de fall där det inte finns särskilda skäl innebär det att
skolskjuts beviljas med Rakstabussen till Tyresö skola alternativt
Strandskolan. Kostnad för SL kort för att eleven ska ta sig vidare till den
valda skolan innebär en extra kostnad för kommunen och en ansökan om SL kort
kommer därför att avslås.

4. Friskolor och skolor utanför kommunens gränser

Elev som av kommunen placerats i skola utanför kommunens gränser har rätt till skolskjuts.
För elever som valt friskola inom kommunens gränser eller skola med offentlig huvudman utanför kommunens gränser bedöms rätten till skolskjuts utifrån punkt 1 och 2.

5. Växelvis boende

Elever med växelvis boende inom kommunen, enligt fast överenskommelse mellan vårdnadshavarna, har rätt till skolskjuts om avståndet mellan någon av boendeadresserna överstiger de avstånd som anges i punkt 1.
Förutsättningar för växelvis boende är att båda bostadsadresserna är belägna inom Tyresö kommun och att boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang samt vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna, t.ex. boende varannan vecka på respektive adress. Detta ska styrkas av vårdnadshavarna genom uppvisande av dom eller beslut, skriftlig överenskommelse mellan parterna eller genom underskrift av vårdnadshavarna på ansökningsblanketten.
Elever med växelvis boende där ena boendeadressen ligger i annan kommun har ej rätt till skolskjuts över kommungräns.

6. Undantag från beviljande av skolskjuts

Skolskjuts medges ej till elev boende i annan kommun.
Skolskjuts medges ej för resor till och från fritidshem.
Ersättning för utebliven skolskjuts vid extrema väderförhållanden eller dylikt ersätts ej.
Ändrade behov för elever med skolskjutstaxi för att korta ner väntetider om mindre än 1 timme per resa medges ej om inte detta kan göras utan ekonomiska och organisatoriska svårigheter.
För elever som är försenade till uppsamlingsstället för resor med skolskjutstaxi eller buss beviljas ingen extratur.

7. Grundsärskola

För skolskjuts inom Grundsärskolan tillämpas skollagens 11 kapitel § 31, 32 och 39.

8. Avsteg

Avsteg från dessa riktlinjer prövas individuellt efter ansökan från vårdnadshavare. Annan särskild omständighet där skolskjuts kan anordnas utan ekonomiska och organisatoriska svårigheter.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 18 januari 2019
Upp