Frågor och svar om skolskjuts

Här får du svar på vanliga frågor kring skolskjuts.

Jag har inte fått ett beslut om skolskjuts, vem ansvarar för att eleven kommer till skolan?

Det är vårdnadshavaren ansvar att i väntan på beslut ansvara för att eleven kommer till och från skolan.

Kan jag själv köra mitt barn till och från skolan?

Skolskjutsen kan genomföras med privat fordon och benämns som självskjutsning.

Vid självskjutsning kör vårdnadshavaren själv sitt barn till och från skolan och får ersättning för detta. Det gäller endast elever som är berättigade till skolskjuts med särskild anordnad taxi och under förutsättning att det inte innebär en merkostnad för kommunen.

Vad innebär det att skolskjutsleverantören har rätt till ett tidsfönster?

För att öka möjligheterna till samplanering av resenärer har samtliga leverantörer rätt att planera resorna med ett så kallat tidsfönster.

Tidsfönstret innebär att leverantören får lämna resenären max 30 minuter före beställd lämningstidpunkt och hämta resenären max 30 minuter efter beställd hämtningstidpunkt.

Skolskjutsleverantören meddelar elevens tider utifrån detta tidsfönster och de meddelade tiderna blir elevens fasta tider. Detta tidsfönster får utnyttjas mellan klockan 07.30 och 17.00 för skolskjutsen. Beställningar utanför den tidsramen sker enligt beställd tid.

Vem får följa med skolskjutsen?

Endast den elev som är beviljad aktuell skolskjuts får åka med skolskjutsen.

Hur ändrar eller avbokar jag en skolskjutsresa?

Läs mer om hur du ändrar eller avbokar en skolskjutsresa med Samtrans

Vad gäller under loven?

Under skollov avbokas skolskjutsresor automatiskt.

För elever i Tyresö kommuns grundsärskola åk 1–6 kan lovskjuts beviljas, förfrågan görs via skolskjuts@tyreso.se och bedöms individuellt. Förutsättningen är att man är beviljad skolskjuts och att det avser resa på lov under pågående läsår, inte på sommarlovet.

Övriga elever som har beviljats skolskjuts med särskild anordnad taxi och som är i behov av resa på loven kan ansöka om det via turbundenresa@tyreso.se

Lovbeställning ska skickas in senast 14 dagar i förväg.

Har en elev i lovskola rätt till skolskjuts?

Ja, elever i lovskola har rätt till skolskjuts under samma förutsättningar som elever i grundskolan i övrigt.

Vad gäller om eleven missar skolskjutsen på morgonen?

Om eleven missar skolskjutsen på morgonen och det blir en bomkörning, är det vårdnadshavarens ansvar att boka egen skjuts alternativt skjutsa sitt barn till skolan.

Vad gäller om skolan missar skolskjutsen på eftermiddagen?

Om skolan missar skolskjutsen på eftermiddagen och det blir en bomkörning, är det skolans ansvar att boka egen skjuts alternativt att vårdnadshavare hämtar sitt barn.


Vad gäller om mitt barn blivit sjuk under skoldagen?

Om en elev behöver hämtas på grund av sjukdom är det vårdnadshavarens ansvar att hämta eleven.

Skolskjutsen behöver avbokas till Samtrans senast 60 minuter innan den planerade körningen.

Måste tiderna för skolskjutsen anpassas efter elevens schema?

Nej, rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen måste anpassas exakt till varje elevs skoltider. Kommunen har frihet att i viss utsträckning samordna transporterna även om det leder till väntetider för vissa elever. Skolskjuts med särskild anordnad taxi till och från vissa skolor körs enligt ett schema med fasta tider. Har vårdnadshavare behov av skolskjuts utanför dessa tider ansvarar vårdnadshavare för sitt barns resa till och från skolan.

Vad händer om eleven flyttar?

Utgångspunkten vid bedömning om rätt till skolskjuts efter att ha flyttat görs utifrån elevens nya anvisade skola.

En elev som flyttar och enligt närhetsprincipen tillhör en ny skola efter flytten har rätt att välja att gå kvar i sin gamla skola. Eleven har dock ingen rätt till skolskjuts om det inte kan beviljas utan organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

En elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress, flytt från kommunen eller liknande, ska omgående återlämna eventuellt busskort till kommunen.

Vilket bolag kör skolskjuts för Tyresö kommun?

Tyresö kommun har avtal med Samtrans.

Fler frågor och svar om skolskjuts med särskilt anordnad taxi hittar du på utföraren Samtrans webbplats:

Frågor och svar på samtrans.se Länk till annan webbplats.

Hur får jag information från Samtrans?

Samtrans förmedlar information om förseningar och ändringar till dig som har skolskjuts på olika sätt.

Så här får du information från Samtrans

Kan man få skolskjuts vid olycksfall?

Tillfälliga behov av skolskjuts, exempelvis vid olycksfall, skador eller operationer, medges inte.

Vid olycksfall kontaktar du i första hand det egna försäkringsbolaget då den egna försäkringen oftast är förmånligare och i andra hand kommunens försäkringsbolag.

Kommunens olycksfallsförsäkring

Har en elev från annan kommun rätt till skolskjuts?

Nej, mottagande kommun har ingen skyldighet att arrangera eller bekosta skolskjuts.

Har en elev rätt till skolskjuts till en skola i en annan kommun?

Skolskjuts beviljas som regel inte utanför kommungränsen. För elever i resurs- eller behandlingsskola gäller särskilda regler.

Vad menas med växelvis boende?

Växelvis boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina vårdnadshavare, till exempel varannan vecka.

Vad menas med elevens anvisade skola?

Utgångspunkten vid bedömningen av rätt till skolskjuts är avståndet från hemmet, eller från en plats i anslutning till hemmet, till den närmast belägna kommunala skolan eller till den plats där man blir placerad om den närmsta kommunala skolan inte kan erbjuda plats. Detta benämns som elevens anvisade skola.

Kan eleven få skolskjuts om det pågår vägbyggen längs skolvägen?

Skolskjuts beviljas inte för tillfälliga förändringar i vägnätet som till exempel byggarbeten.

Kan mitt barn få skolskjuts om det saknas vägbelysning?

Beslut om skolskjuts bygger på en sammantagen bedömning av trafikförhållandena på den aktuella sträckan. Oavsett hur man tar sig fram i trafiken förväntas man synas i trafiken med lampor och reflexer. Vårdnadshavare förutsätts ansvara för att en elev förbereds för att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att eleven måste följas av en vuxen tills hen är mogen att ta sig till och från skolan eller busshållplatsen på egen hand.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 april 2024