Våra grundskolors vision

Elever på Nyboda skola

Tyresös kommunala grundskolor erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid.

Vi utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

 • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
 • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
 • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet

Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör?
Skolans värld är i ständig förändring. Läroplaner förändras och revideras.
Även samhället, som skolan är en del av, är i ständig förändring vilket påverkar oss. Där för måste vi ha tydliga verktyg för att se vad vi vill och behöver förändra för att bygga den bästa skolan för alla kommunens barn i dag och i framtiden.
En tydlig förankring i det statliga uppdraget och forskningsnära praktiker ger oss frihet och mod att pröva nytt och utveckla långsiktigt.
Vi frågar och analyserar, förändrar och utvärderar.

Exempel på hur vi arbetar under läsåret 2023/2024

 • Skolutvecklingsprojekt i samverkan med universitet och lärarhögskola.
 • Kvalitetsuppföljningssystem som säkerställer att varje skola utvecklas mot högre måluppfyllelse.
 • Tyresö för lärande, forskningskonferens för och av Tyresös förstelärare.
 • Vi delar framgångsfaktorer och arbetssätt mellan skolor på ett systematiskt sätt.
 • Ett tiotal nätverk driver under ledning av skolledare utvecklingsarbete kring pedagogik, didaktik, bedömning, elevhälsa och fritidshem.

Utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn att utvecklas i.
Tyresös grundskolor har ett kommungemensamt trygghetsarbete i egen modell med samverkan, stöd och uppföljning för alla skolor. Modellen utgör ett främjande och förebyggande likabehandlingsarbete som ska gynna alla elever i skolan och skapa likvärdighet i hela kommunen. Ett modernt och uppdaterat arbetssätt med fokus på tidiga insatser för att nå varje barn när det behöver oss som mest.

Exempel på hur vi arbetar under läsåret 2023/2024

 • Kommungemensamma workshopps för framtagande av likabehandlingsplan.
 • Central samordnare för likabehandlingsarbete för Tyresö kommuns grundskolor.
 • Toleransprojektet: Projekt kring våldsprevention och goda livsval hos unga.
 • Toleranspedagoger utbildas till utvalda skolor.

Anpassa och utmana med högt uppsatta mål

Det är viktigt för mig att det går bra för dig. Vi lever i tron att alla barn kan och vill nå målen i skolan. Skolan ska möta barnen där de har sina behov och stimulera varje elev att nå så långt som möjligt med utgångspunkt i sina egna förutsättningar. Alla skolor i Tyresö har en plan för ökad måluppfyllelse som når elever i behov av särskilt stöd såväl som elever i behov av extra utmaningar. Alla barn i Tyresös grundskolor har en vuxen som hjälper till att ta det lilla extra steget mot ökad kunskap.

Exempel på hur vi arbetar under läsåret 2023/2024

 • Sex kommunala lärstudios med anpassad specialpedagogisk verksamhet.
 • SU-grupper på samtliga skolor.
 • NPF-anpassade klassrum och arbetssätt.
 • Tillgänglig lärmiljö.
 • Utbildning om särbegåvade barns lärande för samtliga pedagoger.
 • Ett arbetssätt som lyfter och inspirerar alla att vilja nå högre.
Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 januari 2024