Skolplikt och skolfrånvaro

Skolplikt innebär både rätt till utbildning men också en skyldighet att närvara och delta i utbildningen. Rätt till utbildning innebär att barn som omfattas av skolplikt har rätt till kostnadsfri utbildning.

När börjar skolplikten gälla?

Skolplikten inträder det år barnet fyller sex år och börjar i förskoleklass och upphör normalt vid utgången av vårterminen i årskurs 9. Det gäller oavsett om eleven går i kommunal eller fristående skola.

Vem ansvarar för skolplikten?

Ansvaret för fullgörandet av skolplikten är tredelad mellan vårdnadshavare, elevens hemkommun och skolans huvudman.

  • Vårdnadshavare till ett skolpliktigt barn ansvarar för att barnet fullgör sin skolplikt genom att barnet kommer till skolan och deltar i utbildningen.
  • Huvudmannen ska tillsammans med den skola som eleven går i tillse att eleven fullgör sin skolgång, vilket först och främst innebär att eleven går till skolan och deltar i utbildningen.
  • Hemkommunen ansvarar för att se till att alla skolpliktiga barn i kommunen får föreskriven utbildning.

Tyresö kommuns kommunala skolor ska utifrån en kommungemensam modell arbeta aktivt för att främja närvaro samt upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro i ett tidigt skede för att förhindra att ströfrånvaro övergår till ett etablerat beteende hos eleven. Detta gäller såväl ogiltigt frånvarande elever som elever med hög giltig frånvaro. Skolan kan inom ramen för sitt närvarofrämjande arbete samt oro för eleven komma att kontakta socialtjänsten.

För elev från annan kommun anmäls frånvaron till elevens hemkommun.

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare med vite i enlighet med 7 kap. 23 § skollagen.

Elever som inte är närvarande i skolan löper en risk att inte klara skolans kunskapsmål. Enligt forskning ökar risken för skolavhopp, utanförskap, arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet i vuxenlivet.

Uppskjuten skolplikt

Om särskilda skäl föreligger kan skolplikten skjutas upp och börja att gälla det år barnet fyller sju år. Uppskjuten skolplikt prövas alltid av hemkommunen efter ansökan från barnets vårdnadshavare.

Ansöka om ledighet

Ledighetsansökan för elev som går i någon av Tyresös kommunala grundskolor görs av vårdnadshavare i lärplattformen Vklass.

En elev kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och längre ledighet om det finns synnerliga skäl i enlighet med 7 kap. 18 § skollagen.

All ledighet, även enstaka dagar, ska vårdnadshavare ansöka om i Vklass.
Ledighet beviljas inte under perioder då eleven ska göra nationella prov.

För elev inskriven vid fristående grundskolaskola, tag kontakt med aktuell skola för mer information om hur du ansöker om ledigt för en elev.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

I vissa undantagsfall kan en elev beviljas att få fullgöra skolplikten på annat sätt i enlighet med 24 kap. 23 § skollagen. Ansökan ska göras av elevens vårdnadshavare. Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av barn- och utbildningsnämnden.

Medgivande ska lämnas om:

  • den alternativa utbildningen/verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står eleven till buds
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses
  • det finns synnerliga skäl.

För mer information ta kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen:
e-post: barn-utb@tyreso.se

Regler om utlandsvistelse och skolplikt

Huvudregeln är att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten kan dock upphöra för barn som varaktigt vistas utomlands.

Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikt gäller inte barn som flyttar utomlands och som inte längre är folkbokförda i landet. Skolplikt gäller inte heller i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Vårdnadshavare som planerar att ett skolpliktigt barn ska vistas utomlands under minst sex månader eller längre ska anmäla längre utlandsvistelse till barn- och utbildningsförvaltningen. Till anmälan behöver vårdnadshavare bifoga handlingar som styrker utlandsvistelsen, t.ex. ett intyg som visar en kommande skolplacering i utlandet. Vårdnadshavare behöver också kontakta andra myndigheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan inför en längre utlandsvistelse. Se deras information om utlandsvistelse.

Försäkringskassan webbsida - flytta utomlands Länk till annan webbplats.

Skatteverkets webbsida - flytta utomlands Länk till annan webbplats.


Styrdokument

Riktlinje för skolpliktsbevakning för skolpliktiga elever i Tyresö kommun(PdF) Länk till annan webbplats.

Arbetsgång vid frånvaro Tyresö kommuns grundskolor (PdF) , 246.5 kB.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 mars 2023