Rutiner för skolskjuts med särskild anordnad taxi

Alla beställningar och ändringar av skolskjuts med särskild anordnad taxi handläggs och beslutas av barn- och utbildningsförvaltningen, Tyresö kommun.

Ansökan, beställning och avbokning

Ansökan om skolskjuts görs via e-tjänst senast 31 maj. Ny ansökan görs varje läsår.

Till e-tjänst för ansökan Länk till annan webbplats.

Påbokning görs minst två timmar innan avresa. Avbokning av beställda resor ska göras så snart man vet att resenären inte ska åka och senast en timme innan avresa. Resan avbokas hos Samtrans, i appen Mina Resor, KundWebben eller i Samtrans kundtjänst på 08-522 500 00.

Samtrans KundWebben (kräver inloggning) Länk till annan webbplats.

Beställning av resa till/från korttidsboende samt vid lov:
Barn- och utbildningsförvaltningen, bokaskolskjuts@tyreso.se

Skolskjuts under lov och studiedagar

Skolskjuts beviljas inte för resor under skollov och studiedagar. Individuella bedömningar kan göras för elever med mycket omfattande behov av särskilt stöd. Förfrågan görs via bokaskolskjuts@tyreso.se Förutsättningen är att man är beviljad skolskjuts och att det avser resa på lov under pågående läsår, inte på sommarlovet.

Väntetider

Skolskjuts anordnas endast i anslutning till den tid skoldagen börjar och slutar eller i anslutning till läxhjälp på elevens skola. Skolskjutsen behöver inte anpassas efter varje enskild elevs skoltider. Skolskjutsen sker så långt det är möjligt i form av samåkning i så kallad slinga, där väntetider i skolan kan uppstå. Skolan har då ansvar för eleven tills skolskjutsen kommer.

Tillfällig ändring i grundbeställning

Tyresö kommun godkänner endast ändring av tid i körschemat vid förkortad skoldag vid terminsavslutning, studiebesök, planeringsdag och friluftsdag inom skolpliktig verksamhet. Övriga schemabrytande förändringar är inte skäl för förändring av schemalagda taxitider. Ändring ska inkomma i god tid, senast sju arbetsdagar dagar innan resan ska ske.

Tidsfönster

För att öka möjligheterna till samplanering av resenärer har anordnaren rätt att planera resorna med ett så kallat tidsfönster. Detta innebär att de får lämna resenären max 30 minuter före beställd lämningstidpunkt och hämta resenären max 30 minuter efter beställd hämtningstidpunkt. Skolskjutsleverantören meddelar elevens tider utifrån detta tidsfönster och de meddelade tiderna blir elevens fasta tider. Detta tidsfönster får utnyttjas mellan klockan 07.30 och 17.00 för skolskjutsen. Beställningar utanför den tidsramen sker utan tidsfönster och enligt beställd tid.

Bomkörningar/sena ankomster

Om chauffören infinner sig till upphämtningsplatsen mer än tio minuter efter bokad tid är det en försening och blir en avvikelse. Om eleven inte infinner sig vid upphämtningsplats ska föraren kontakta eleven för att reda ut om eleven ska genomföra resan. Om eleven inte infinner sig vid upphämtningsplatsen inom fem minuter utgår resan i sin helhet. Vid bomkörning, det vill säga att resan utgår i sin helhet, på grund av att eleven inte infunnit sig avbokas per automatik samtliga resor och vårdnadshavare ansvarar för att boka på skolskjutsen igen.

Majoriteten av de elever som åker taxi till och från skolan har särskilda behov. För de eleverna är det extra viktigt att resan till och från skolan fungerar så smidigt som möjligt utan onödiga avbrott och väntetider. Om en elev har återkommande ”bomkörningar” eller sena ankomster och dessutom samåker så påverkar det övriga elever i taxin. Det innebär även en risk för att taxin blir försenad.

Skolskjuts till korttidsboende/avlastningshem

Skolskjuts kan beviljas mellan skola och korttidshem om korttidshemmet är beläget inom Tyresö kommun. Resan kan beviljas först efter att eleven ansökt om och beviljats skolskjuts. Vårdnadshavare ansvarar för att skicka in beställning av skolskjuts i god tid.

Skolskjuts vid vård av sjukt barn

Det är alltid vårdnadshavarens ansvar att hämta en elev som blir sjuk och se till att eleven kommer hem. Det är även vårdnadshavarens ansvar att i god tid avboka taxiresan som ska köra eleven hem den dag eleven blir sjuk. Vårdnadshavaren bokar även på taxin igen när eleven är frisk.

Regler för beställning och avbeställning

Vårdnadshavare och skola har rätt att avbeställa skolskjuts. Vårdnadshavare och skola får dock inte ändra tider, färdväg, plats för på- och avstigning eller annat som har att göra med skolskjutsens utförande. Av- och påbokningar av skolskjuts ska göras i god tid (en timme före avresa vid avbokning samt två timmar före påbokning).

Det är vårdnadshavarens ansvar att avboka och boka på taxi vid hel studiedag.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 december 2021