Rutiner för skolskjuts med särskild anordnad taxi

Alla beställningar och ändringar av skolskjuts med särskild anordnad taxi handläggs och beslutas av barn- och utbildningsförvaltningen, Tyresö kommun.

Ansökan, beställning och avbokning

Ansökan om skolskjuts görs via e-tjänst senast 31 maj. Ny ansökan görs varje läsår.

Till e-tjänst för ansökanlänk till annan webbplats

Avbokning och påbokning av taxi: Sirius, telefon: 08-745 33 00/ 33 03. Avbokning görs minst en timme före resa, påbokning görs minst två timmar före resa.

Beställning av resa till/från korttidsboende samt vid lov:
Barn- och utbildningsförvaltningen, skolskjuts@tyreso.se

Skolskjuts under lov och studiedagar

Skolskjuts beviljas inte för resor under skollov och studiedagar. Individuella bedömningar kan göras för elever med mycket omfattande behov av särskilt stöd. Förfrågan görs via skolskjuts@tyreso.se. Förutsättningen är att man är beviljad skolskjuts och att det avser resa på lov under pågående läsår, inte på sommarlovet.

Väntetider

Skolskjuts anordnas endast i anslutning till den tid skoldagen börjar och slutar eller i anslutning till läxhjälp på elevens skola. Skolskjutsen behöver inte anpassas efter varje enskild elevs skoltider. Skolskjutsen sker så långt det är möjligt i form av samåkning i så kallad slinga, där väntetider i skolan kan uppstå. Skolan har då ansvar för eleven tills skolskjutsen kommer.

Tillfällig ändring i grundbeställning

Tyresö kommun godkänner endast ändring av tid i körschemat vid förkortad skoldag vid terminsavslutning, studiebesök, planeringsdag och friluftsdag inom skolpliktig verksamhet. Övriga schemabrytande förändringar är inte skäl för förändring av schemalagda taxitider. Ändring ska komma in senast fjorton arbetsdagar dagar innan resan ska ske.

Tidsfönster

För att öka möjligheterna till samplanering av resenärer har anordnaren rätt att planera resorna med ett så kallat tidsfönster. Detta innebär att de får lämna resenären max 30 minuter före beställd lämningstidpunkt och hämta resenären max 30 minuter efter beställd hämtningstidpunkt. Skolskjutsleverantören meddelar elevens tider utifrån detta tidsfönster och de meddelade tiderna blir elevens fasta tider. Detta tidsfönster får utnyttjas mellan klockan 07.30 och 17.00 för skolskjutsen. Beställningar utanför den tidsramen sker utan tidsfönster och enligt beställd tid.

Bomkörningar/sena ankomster

Om eleven inte är på plats vid avtalad tid, ringer chauffören en gång till resenären, väntar i fem minuter och åker sedan vidare. Avresan avbokas automatiskt. Om eleven behöver åka hem från skolan behöver den avbokade returen bokas på minst två timmar före den planerade resan.

Vid upprepade så kallade ”bomkörningar” eller sena ankomster då eleven inte finns på plats när skolskjutstaxin hämtar, kommer Tyresö kommun att avboka taxin och använda sig av ett omvänt förfarande. Det innebär att vårdnadshavaren själv bokar taxin för de dagar eleven ska åka.

Majoriteten av de elever som åker taxi till och från skolan har särskilda behov, för de eleverna är det extra viktigt att resan till och från skolan fungerar så smidigt som möjligt utan onödiga avbrott och väntetider. Om en elev har återkommande ”bomkörningar” eller sena ankomster och dessutom samåker så påverkar det övriga elever i taxin. Det innebär även en risk för att taxin blir försenad.

Skolskjuts till korttidsboende/avlastningshem

För resa direkt mellan skola och korttidshem inom Tyresö kommun kan skolskjuts beviljas. Beställning för elev som beviljats denna skolskjuts görs sedan av vårdnadshavare via handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen. Beställningen skickas in senast fem arbetsdagar före det att resan ska ske.

Skolskjuts vid vård av sjukt barn

Det är alltid vårdnadshavarens ansvar att hämta en elev som blir sjuk och se till att eleven kommer hem. Det är även vårdnadshavarens ansvar att i god tid avboka taxiresan som ska köra eleven hem den dag eleven blir sjuk. Vårdnadshavaren bokar även på taxin igen när eleven är frisk.

Regler för avbeställning

Vårdnadshavare och skola har rätt att avbeställa skolskjuts. Vårdnadshavare och skola får dock inte ändra tider, färdväg, plats för på- och avstigning eller annat som har att göra med skolskjutsens utförande. Av- och påbokningar av skolskjuts ska göras i god tid (en timme före avresa vid avbokning samt två timmar före påbokning).

Det är vårdnadshavarens ansvar att avboka och boka på taxi vid hel studiedag.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 april 2021