Rutiner för skolskjuts med särskild anordnad taxi

De uppdaterade rutinerna gäller från och med höstterminen 2019.

Alla beställningar och ändringar av skolskjuts med särskild anordnad taxi handläggs och beslutas av barn- och utbildningsförvaltningen, Tyresö kommun.

Synpunkter och avvikelser

Om du har synpunkter på skolskjuts med taxi vänder du dig till info@siriusomsorg.se,

Om du vill rapportera avvikelser vänder du dig till avvikelser@siriusomsorg.se.

Skicka alltid en kopia på ditt ärende till skolskjuts@tyreso.se.

Skolskjuts under lov

Skolskjuts anordnas inte under lov och avbokas/bokas på per automatik i samband med lov.

Undantagna är elever som går på lovskola eller går i Tyresö kommuns grundsärskola åk F-6. För dem ska vårdnadshavare beställa skolskjuts senast två veckor före lov till skolskjuts@tyreso.se. Förutsättningen är att man är beviljad skolskjuts och att det avser resa på lov under pågående läsår, inte på sommarlovet om det inte avser lovskola.

Väntetider

Skolskjuts anordnas endast i anslutning till den tid skoldagen börjar och slutar eller i anslutning till läxhjälp på elevens skola. Skolskjutsen behöver inte anpassas efter varje enskild elevs skoltider. Skolskjutsen sker så långt det är möjligt i form av samåkning i så kallad slinga, där väntetider i skolan kan uppstå. Skolan har då ansvar för eleven tills skolskjutsen kommer.

Tillfällig ändring i grundbeställning

Du som har beviljats skolskjuts med särskild anordnad taxi får ett grundschema. Tyresö kommun godkänner endast ändring av tid i körschemat vid terminsavslutning/ studiebesök, planeringsdag och friluftsdag inom skolpliktig verksamhet. Övriga schemabrytande förändringar är inte skäl för förändring av schemalagda taxitider. Ändring ska komma in senast fjorton dagar innan resan ska ske.

Tidsfönster

För att öka möjligheterna till samplanering av resenärer har anordnaren rätt att planera resorna med ett så kallat tidsfönster. Detta innebär att de får lämna resenären max 30 minuter före beställd lämningstidpunkt och hämta resenären max 30 minuter efter beställd hämtningstidpunkt. Skolskjutsleverantören meddelar elevens tider utifrån detta tidsfönster och de meddelade tiderna blir elevens fasta tider. Detta tidsfönster får utnyttjas mellan klockan 07.30 och 17.00 för skolskjutsen. Beställningar utanför den tidsramen sker utan tidsfönster och enligt beställd tid.

Att ge anordnaren möjlighet att planera med så kallat tidsfönster är mer kostnadseffektivt och ger mindre miljöpåverkan.

Bomkörningar/sena ankomster

Om eleven inte är på plats vid avtalad tid, ringer chauffören en gång till resenären, väntar i fem minuter och åker sedan vidare. Avresan avbokas automatiskt. Om eleven behöver åka hem från skolan behöver den avbokade returen bokas på minst två timmar före den planerade resan.

I det fall beställd skolskjuts med taxi inte nyttjas ska den avbokas. Om avbokning inte sker, vid upprepade tillfällen, kan vårdnadshavaren debiteras kommunens kostnad för de transporter som inte avbokats.

Majoriteten av de elever som åker taxi till och från skolan har särskilda behov, för de eleverna är det extra viktigt att resan till och från skolan fungerar så smidigt som möjligt utan onödiga avbrott och väntetider. Om en elev har återkommande ”bomkörningar” eller sena ankomster och dessutom samåker så påverkar det övriga elever i taxin. Det innebär även en risk för att taxin blir försenad.

Skolskjuts till korttidsboende/avlastningshem

För resa direkt mellan skola och korttidshem inom Tyresö kommun kan skolskjuts beviljas. Beställning för elev som beviljats denna skolskjuts görs sedan av vårdnadshavare via handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen. Beställningen skickas in senast fem arbetsdagar före det att resan ska ske.

Skolskjuts vid vård av sjukt barn

Det är alltid vårdnadshavarens ansvar att hämta en elev som blir sjuk och se till att eleven kommer hem. Det är även vårdnadshavarens ansvar att i god tid avboka taxiresan som ska köra eleven hem den dag eleven blir sjuk. Vårdnadshavaren bokar även på taxin igen när eleven är frisk.

Beställa och avbeställa taxi

Vårdnadshavare och skola har rätt att avbeställa skolskjuts. Vårdnadshavare och skola får dock inte ändra tider, färdväg, plats för på- och avstigning eller annat som har att göra med skolskjutsens utförande. Av- och påbokningar av skolskjuts ska göras i god tid (en timme före avresa vid avbokning samt två timmar före påbokning).

Det är vårdnadshavarens ansvar att avboka och boka på taxi vid hel studiedag.

Kontakt om skolskjuts

Avbokning och påbokning av taxi
Sirius, telefon: 08-745 33 00 eller 08-745 33 03

Avbokning görs minst en timme före resa, påbokning görs minst två timmar före resa.

Beställning av resa till/från korttidsboende samt vid lov
Barn- och utbildningsförvaltningen, skolskjuts@tyreso.se

Beställning görs senast fem arbetsdagar innan resan ska ske.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 september 2019