Sammanträden på distans

Hybrid sammaträdesform i nämnder och utskott.

Kommunstyrelsen beslutade den 2023-04-04 (§ 63) att anta riktlinjen för distansnärvaro vid politiska sammanträden. Riktlinjen beskriver under vilka omständigheter distansnärvaro vid politiska sammanträden kan godtas. Riktlinjen gäller vid hybrida sammanträden som hålls inom stängda dörrar.

När kan ett sammanträde med deltagare på distans hållas?

I regel sammanträder nämnder, utskott och råd i kommunens lokaler där ledamöter och ersättare närvarar fysiskt i största möjliga mån. Beslut att sammanträden ska vara hybrida kan fattas av ordförande efter samråd med förvaltningen, om förutsättningarna i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun uppfylls och med beaktande av den antagna riktlinjen.

Riktlinjen definierar vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att deltagande på distans ska kunna tillåtas, vilka skäl som är giltiga för deltagande på distans, samt hur önskan om att delta på distans ska anmälas.

Ordförande

Nämndens ordförande, eller den som leder sammanträdet, ska finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum.

Sekretess

När ärenden med sekretessbelagda uppgifter behandas ska det digitala verktyget stängas av och behandas sedan i den stängda sammanträdeslokalen av de fysiskt närvarande ledamöterna och ersättarna. Detta gäller alla typer av sekretess.

Zoom

Kommunen använder det digitala mötesverktyget Zoom för digitalt deltagande under nämnd- och utskottssammanträden. Läs mer om kommunens digitala verktyg under rubriken Teknik och system .

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tillämpar inte en hybrid sammanträdesform utan kräver fysiskt deltagande av ledamöter och ersättare.

Riktlinje för distansnärvaro vid politiska sammanträden

Här hittar du Riktlinjen för distansnärvaro vid politiska sammanträden , 148.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 februari 2024