Råd och utskott

Kommunens råd, utskott och beredningar.

Kommunfullmäktige beslutar om vilka utskott som ska finnas i nämnderna. Kommunstyrelsen bestämmer vilka beredningar och utskott som ska finnas under dem.

Kommunledningsutskottet har i uppgift att:

 • Bereda ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut som inte faller inom ramen för verksamhetsområdena för stadsbyggnadsutskottet eller hållbarhetsutskottet.
 • Besluta i de ärenden som kommunstyrelsen har delegerat i delegationsordning eller på annat sätt, bland annat arbetsgivarfrågor, serveringstillstånd, tobakstillsyn, jaktvård och lokala trafikföreskrifter.

Utskottet ska också följa och bereda frågor inom följande områden:

 • Finansiella frågor
 • Kommunplan
 • Arbetsgivarfrågor
 • Upphandling
 • IT
 • Lokalförsörjning
 • Säkerhetsfrågor
 • Vatten, avlopp och renhållning
 • Miljö-, trafik- och energifrågor
 • Gata, park och natur- och viltvård
 • Brottsförebyggande arbete

Kommunstyrelsens kommunledningsutskott består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Utskottet har ett presidium med ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kontakt

Sekreterare
Alice Berg
Telefon: 08-578 283 29
E-post: alice.berg@tyreso.se

Ordförande
Anita Mattsson (S)
E-post:anita.mattsson@tyreso.se

Stadsbyggnadsutskottet sorterar under kommunstyrelsen och har till uppgift att bevaka, följa och bereda frågor inom följande områden:

 • Fysisk planering, översiktlig planering samt mark- och exploateringsfrågor
 • Strategisk grönplanering inklusive inrättande av naturreservat
 • Strategisk trafikplanering

Utskottet har till uppgift att besluta om:

 • Uppdrag att upprätta eller ändra förslag till detaljplan
 • Planens miljöpåverkan (behovsprövning enligt miljöbalken)
 • Samråd om förslag till detaljplan
 • Pröva begäran om ändring eller upprättande av detaljplan
 • Prioriteringsordning för arbetet med detaljplaner
 • Övriga frågor som tillfaller utskottet enligt kommunstyrelsens delegationsordning

Stadsbyggnadsutskottet består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av kommunstyrelsen. Valbar till ledamot och ersättare är ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen administrerar. Ärendelistor och protokoll hittar du via Insyn Länk till annan webbplats..

Sekreterare
Gabriela Reyes Quinonez
Telefon: 08-578 298 57
E-post: Gabriela.ReyesQuinonez@tyreso.se

Ordförande
Mats Lindblom (L)
E-post: mats.lindblom@tyreso.se


Ett utskott under kommunstyrelsen som har till uppgift att bevaka, följa och bereda frågor inom följande områden:
Strategisk miljöplanering som inte har överförts till kommunalförbund

 • Inrättande av naturreservat
 • Viltvård
 • Strategisk trafikplanering
 • Trafikreglerande åtgärder samt utgöra kommunal väghållningsmyndighet
 • Skötsel och enklare underhålls- och förändringsarbete av gata och park och andra liknande allmänna platser samt badplatser, bryggor, båtplatser, båttvätt med mera
 • Snöröjning
 • Vatten, avlopp och renhållning
 • Upplåtelse av allmän plats
 • Schakttillstånd och liknande markfrågor

Hållbarhetsutskottet består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kontakt

Kommunkansliet ansvarar för administrationen. Ärendelistor och protokoll hittar du via Insyn Länk till annan webbplats..

Sekreterare
Gabriela Reyes Quinonez
Telefon: 08-578 298 57
E-post: Gabriela.ReyesQuinonez@tyreso.se

Ordförande
Marie Åkesdotter (MP)
E-post: marie.akesdotter@tyreso.se

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i samarbete med pensionärernas organisationer arbeta för goda levnadsförhållanden för äldre. För detta ändamål finns ett kommunalt pensionärsråd, KPR, knutet till kommunstyrelsen.

Sekreterare
Johanna Skybäck
Telefon: 08-578 283 88
E-post: johanna.skyback@tyreso.se

Ordförande
Anita Mattsson (S)
E-post: anita.mattson@tyreso.se

Här kan du läsa om kommunala pensionärsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådets uppgift är att bevaka och påverka så att Tyresö blir tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning och ålder.

Sekreterare
Johanna Skybäck
Telefon: 08-578 283 88
E-post:
johanna.skyback@tyreso.se

Ordförande
Susann Ronström (S)
E-post: susann.ronstrom@tyreso.se

Här kan du läsa om kommunala tillgänglighetsrådet

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 februari 2024