Motioner

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige, och innehåller alltid ett förslag att ta ställning till. Inom ett år ska ett svar på motionen vara beslutat i kommunfullmäktige. Samtliga motioner finns på Insyn.

Arbetsgången med motioner

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige, se 4 kap 19 § Kommunallagen. Motionen innehåller alltid ett förslag att ta ställning till. Inom ett år ska ett svar på motionen vara beslutat i kommunfullmäktige, se 5 kap 19 § Kommunallagen.

4 kap 19 § Kommunallagen ( Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kommunallag (2017:725) Svensk författningssamling 2017:2017:725 t.o.m. SFS 2022:638 - Riksdagen)

5 kap 19 § Kommunallagen ( Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kommunallag (2017:725) Svensk författningssamling 2017:2017:725 t.o.m. SFS 2022:638 - Riksdagen)

Fullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterar i sin tur ofta motionen till den eller de nämnder eller arbetsutskott som berörs. Därefter tilldelas en tjänsteperson på relevant förvaltning motionen. Inom ett år ska ett svar på motionen vara beslutat i kommunfullmäktige, se 5 kap 19 § Kommunallagen

Motionerna publiceras på Insyn

Samtliga motioner publiceras på webbplatsen Insyn, länken hittar du nedan. På Insyn söker du på motioner och filtrerar på år och på kommunfullmäktige, där alla motioner beslutas. Du kan även söka på nämn eller utskott. På Insyn publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas dagordningar med tillhörande handlingar och sammanträdesprotokoll.

Till webbplatsen Insyn Länk till annan webbplats.

Svar på motioner

Förvaltningen tar fram en tjänsteskrivelse med faktaunderlag om hur förvaltningen arbetar med det motionen berör, lagrum som motionen berörs av och möjliga verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser. Förvaltningen ska dock inte ta ställning till förslagen i motionen och inte heller ge något förslag till beslut i motionsärenden.

Beredning av motioner

Efter ordförandeberedningen stämmer nämndordföranden av ärendet i politisk ledningsgrupp och skriver ett ordförandeutlåtande med förslag till om motionen ska bifallas, avslås eller anses besvarad. Ordföranden beslutar när motionssvaret ska behandlas i nämnden. Nämnden behandlar förslaget till motionssvar och föreslår det till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlar förslaget till motionssvar och föreslår det till kommunfullmäktige, som är det organ som alltid tar beslut om motionssvaren i form av bifall, avslag eller genom att anse motionen besvarad.

Obesvarade motioner

Varje år behandlar kommunfullmäktige en sammanställning över beredningsläget för de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes. Kommunfullmäktige kan då besluta att avskriva en motion från vidare handläggning, se 5 kap 19 § Kommunallagen.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 maj 2024