Regler för ersättares tjänstgöring

Här hittar du reglerna för ersättares tjänstgöring mandatperioden
2023-2026.

Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden
2023-2026, beslut i kommunfullmäktige 2023-05-25 §35.

Ersättare kallas in för respektive parti i följande ordningsföljd:

Socialdemokraterna (S)
S, MP, L, C, V

Liberalerna (L)
L, MP, S, C, V

Miljöpartiet (MP)
MP, L, S, C, V

Centerpartiet (C)
C, S, L, MP, V

Vänsterpartiet (V)
V, S, MP, C, L

Moderaterna (M)
M, KD, SD

Kristdemokraterna (KD)
KD, M, SD, C, L, S, MP, V

Sverigedemokraterna (SD)
SD, M, KD

Inom respektive partigrupper inträder ersättare i den ordning de upptagits i
kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.

Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan förrättning föreskriver annat
om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare avgått ur
majoritetsvald styrelse, nämnd eller annat organ ska den nyvalda ersättaren
placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.Datum
2023-05-09
Diarienummer
2023/KS 0173

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 juni 2023

Hitta på sidan