Styrning och uppföljning

Tyresö styrs utifrån kommunplan och budget. Vi arbetar löpande med kvalitet och uppföljning av verksamheten. Tyresöborna ska veta hur skattepengarna används.

Om styrning och uppföljning

 • Tyresös vision

  Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga målsättningen med allt som görs av och i kommunen. Visionen är i samklang med det som eftersträvas i Agenda 2030.
 • Kommunplan, budget och redovisning

  Här får du en överblick över Tyresö kommuns ekonomi. Här finns den övergripande kommunplanen och alla nämndplaner, samt årsredovisning och delårsrapporter. Kommunalskatten finansierar merparten av kostnaderna.
 • Jämför verksamheter

  Här kan du jämföra service och kvalitet i flera av Tyresö kommuns olika verksamheter – både kommunala och privata.
 • Jämförelser

  För att utvärdera och ständigt förbättra service och insatser till medborgarna jämför vi oss med andra kommuner. Tyresö kommun deltar regelbundet i olika undersökningar som mäter kommunens service inom olika områden.
 • Styr- och ledningssystem

  Tyresö kommuns styr- och ledningssystem beskriver vad kommunkoncernen vill uppnå och vilka tanke-, förhållnings- och arbetssätt som gäller. Styr- och ledningssystemet syftar till att, utifrån de politiska ambitionerna, åstadkomma mesta möjliga värde för de som bor, verkar och vistas här, med siktet inställt på kommunens vision och Agenda 2030.
 • Lagar och styrdokument

  Kommunens verksamhet styrs av nationella lagar, förordningar, EU-regler samt av styrdokument som kommunen själv beslutar om i form av policyer, planer, reglementen och riktlinjer. Kommunen kan också utfärda lokala kommunala föreskrifter.
 • Kommunrevision

  Enligt kommunallagen granskar revisorerna årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.
 • Tillsyn och granskning

  Tyresö kommun genomför kvalitetsgranskningar av verksamheter som kommunen ansvarar för.
 • Lokala föreskrifter

  Här har vi samlat Tyresö kommuns lokala föreskrifter.
 • Korruption och andra oegentligheter

  Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer mot mutor och jäv. Riktlinjerna ger tydliga förklaringar och exempel på vad som kan anses som korruptionsbrott för anställda, politiker eller uppdragsgivare i Tyresö kommun som tar emot eller ger olika slags förmåner.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 februari 2022

Hitta på sidan