Tillsyn och granskning

Tyresö kommun genomför kvalitetsgranskningar av verksamheter som kommunen ansvarar för.

Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling, så att medborgarna är nöjda med den verksamhet som bedrivs och har god nytta av den.

Granskningsplan 2020 , 391.8 kB.

Granskningsmetoder

Granskningar kan utföras på olika sätt, alltifrån fördjupade granskningar med oanmälda verksamhetsbesök och intervjuer med brukare, anhöriga och personal, till särskilda temagranskningar inom olika verksamheter samt enkätundersökningar. Temagranskningar kan omfatta all verksamhet inom ett område alternativt ett representativt urval av verksamheter.

I Tyresö kommun granskas samtliga fristående förskolor och pedagogisk omsorg regelbundet. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna. Skolinspektionen har tillsynsansvar för kommunala förskolor och pedagogisk omsorg.

Kommunens tillsyn resulterar i en rapport som beskriver hur verksamheterna når målen i skollagen och förskolans läroplan, Lpfö18. Verksamhetsbesök, observationer av utbildningen och undervisningen, enkäter, intervjuer och dokumentgranskning är metoder som används vid tillsynen.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer om verksamheten behöver vidta åtgärder. Rapporter presenteras för barn- och utbildningsnämnden och publiceras därefer på kommunens jämförelseguide.

Jämförelseguiden Länk till annan webbplats.

Tillsyn genomförs även då kommunen på något sätt görs uppmärksam på brister, risker eller missförhållanden.

Granskning av förskolor och pedagogisk omsorg

Fristående och oberoende kvalitetsgranskningar av verksamheter inom socialtjänsten utförs regelbundet.

Kommunens målsättning är att samtliga verksamheter oavsett regi, ska kvalitetsgranskas regelbundet och i samma omfattning. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna.

Granskningarna resulterar i rapporter som beskriver hur verksamheter uppfyller krav och mål i lagar, avtal samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I granskningen ingår också att undersöka om kommunens riktlinjer och kvalitetsgarantier uppfylls. Rapporten överlämnas till respektive förvaltningen som fattar beslut om eventuella åtgärder. Därefter anmäls rapporten till ansvarig nämnd.

Planerade och/eller oanmälda verksamhetsbesök, intervjuer, dokumentgranskning och observationer är metoder som används vid kvalitetsgranskning.

Granskning sker även då kommunen på något sätt görs uppmärksam på risker, brister eller missförhållanden.

I kommunens jämförelseguide kan ni ta del av granskningar inom socialtjänstens verksamheter.

Jämförelseguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förutom fristående kvalitetsgranskningar utövar förvaltningarna tillsyn över hälso- och sjukvården, genomför uppföljning på individnivå samt ansvarar för avtalsuppföljningar.

Kommunstyrelsen fastställer årligen en övergripande plan för granskningar ur ett medborgarperspektiv.


Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 september 2021

Hitta på sidan