Kommunrevision

Enligt kommunallagen granskar revisorerna årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Förutom den ordinarie verksamheten granskas även Tyresö Bostäder AB till vilken kommunen lämnat över vården av en kommunal angelägenhet. Betoningen ligger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten, oavsett driftform.

Revisionsarbetet

Den kommunala revisionen omfattar två delar: redovisningsrevision och förvaltningsrevision.

Redovisningsrevision innebär att granska om bokföringen är riktig, det vill säga:

  • att kommunens utgifter, inkomster, tillgångar och skulder existerar och är korrekt redovisade
  • att inköp och betalning, försäljning, fakturering och krav sker enligt de regler som kommunen ställt upp
  • att kostnader och intäkter hänförs till rätt år.

Förvaltningsrevision innebär att granska om kommunens verksamhet bedrivs effektivt och följer lagstiftningen och kommunens egna regler. Kommunens revisorer får inte granska kommunens myndighetsutövning, till exempel beslut om bygglov eller socialbidrag.

Löpande granskning under året

Revisorerna granskar löpande under året olika delar av kommunens verksamhet så att kravet på att all verksamhet årligen ska granskas blir uppfyllt. Det innebär att alla nämnder och alla delar av kommunens verksamhet i något avseende granskas under varje år. Resultatet av granskningarna redovisas i revisionsrapporter som lämnas bland annat till den berörda nämnden.

Revisorerna avger en revisionsberättelse till kommunfullmäktige, i regel under april. I den redovisas de revisionsprojekt som genomförts och i den tillstyrker – eller avstyrker – revisorerna att kommunens nämnder och styrelser och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Revisionsansvaret i den kommunala verksamheten bärs bara av nämnder, styrelser och de enskilda förtroendevalda ledamöterna i nämnder och styrelser. Förvaltningschefer och förvaltningarnas tjänstemän svarar för sin verksamhet inför för sin nämnd eller styrelse och alltså inte inför kommunens revisorer.

Revisionens organisation

I Tyresö kommun finns fem revisorer. Varje revisor är sin egen myndighet. Revisorerna kan därför inte rösta om revisionsresultatet. Om revisorerna inte är eniga får var och en avge sin egen revisionsberättelse. Revisorerna ska – enligt bestämmelserna i kommunallagen – i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs.

Lekmannarevisorer

Bestämmelserna om lekmannarevisorer i de kommunala företagen infördes från och med verksamhetsåret 1999. Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Lekmannarevisorn får inte underteckna revisionsberättelsen men ska avge en egen granskningsrapport till bolagsstämman.

Kontakt

Kontaktuppgifter till revisorerna finns i kommunens förtroendemannaregister:

Kommunens revisorer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 mars 2024