Jämförelser

För att utvärdera och ständigt förbättra service och insatser till medborgarna jämför vi oss med andra kommuner. Tyresö kommun deltar regelbundet i olika undersökningar som mäter kommunens service inom olika områden.

Tyresö kommun genomför brukarundersökningar för att utvärdera kvaliteten på den kommunala servicen.

Kommunen gör också attitydundersökningar för att få reda på vad Tyresöborna tycker om servicen och vad de vill att kommunen ska prioritera.

Kommunen rapporterar in statistikuppgifter som blir underlag för jämförelser.

Sveriges kvalitetskommun är en tävling där deltagande kommuners kvalitet utvärderas och bedöms på en rad olika områden.

2017 blev Tyresö kommun för första gången nominerad till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun. Helsingsborgs stad tilldelades priset Sveriges kvalitetskommun 2017.

Utvärderingen görs med bland annat Kommunkompassen som underlag.

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Verktyget utvärderar vad och hur hela kommunen gör för att:

 • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
 • utveckla styr- och uppföljningssystem
 • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
 • skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare
 • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen

Resultat Kommunkompassen Tyresö kommun 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tyresö kommun deltar, tillsammans med 260 andra kommuner i projektet Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Syftet med projektet är att underlätta för de förtroendevalda att föra en dialog med medborgarna om hur skattemedlen används.

2018-års resultat med diagram och kommentarer

Kommunens kvalitet i korthet, resultat 2016-2018

Tyresö kommun har en webbaserad jämförelsetjänst. Här kan man söka och jämföra olika verksamheter i Tyresö kommun. Både kommunala och privata verksamheter finns med i Jämförelseguiden.

Genom Jämförelseguiden blir det enkelt för medborgare att göra medvetna och väl underbyggda val inom det viktigaste som erbjuds inom kommunen:

 • Pedagogisk omsorg
 • Förskola
 • Grundskola
 • Vård- och omsorgsboende
 • Hemtjänst
 • LSS-boende
 • Daglig verksamhet
 • Sysselsättning
 • Boendestöd
 • Kommunfakta (KKiK, Medborgarundersökning och skattesatser)

Jämförelseguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Du som medborgare har rätt att få veta vad du får för dina skattepengar. Syftet med öppna jämförelser är också att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram öppna jämförelser inom flera områden.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tyresö kommun genomför i samarbete med Statistiska centralbyrån undersökningar för att få veta vad kommuninvånarna tycker om den kommunala servicen, om medborgarnas inflytande och kommunen som bostadsort.

Undersökningen innehåller tre delar:

 • Hur nöjd är du med kommunen som en plats att bo och leva på?
 • Vad tycker du om kommunens verksamheter?
 • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i kommunen?

Medborgarundersökning 2018 - rapport från SCB

Medborgarundersökning 2018 - rapportbilaga Tyresö

Kommentarer till resultaten 2018Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel upphovsrätt). Här kan du se och hämta data från Tyresö kommuns verksamheter, om du exempelvis vill utveckla någon applikation där du behöver använda datan.

Nyckeltal från Tyresö

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer. Till exempel SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ. Nyckeltalen täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Sidan publicerad av: Britt-Marie Hansson-Lähdet
Senast uppdaterad: 19 september 2019
Upp

Hitta på sidan