Korruption och andra oegentligheter

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer mot mutor och jäv. Riktlinjerna ger tydliga förklaringar och exempel på vad som kan anses som korruptionsbrott för anställda, politiker eller uppdragsgivare i Tyresö kommun som tar emot eller ger olika slags förmåner.

Tjänstemän och förtroendevalda i en kommun utsätts för påverkan utifrån i sitt beslutsfattande och påverkar andra utanför kommunen. Detta är självklara inslag i en myndighet som ska fungera i ett demokratiskt sammanhang. Dock finns gränser för hur denna påverkan får se ut, och bestämmelser som ska förhindra en otillbörlig påverkan.

Korruptionsbrott handlar om gåvor till kommunen från någon utanför kommunen och vice versa. Interna gåvor och andra förmåner omfattas inte av dessa riktlinjer.

Särskilt känsligt är det om en extern förmån tas emot i samband med myndighetsutövning, i upphandlingssituationer eller liknande. I sådana situationer råder i princip nolltolerans.

Riktlinjerna tar också upp problematiken med jäv och andra intressekonflikter. Information om kommunens så kallade visselblåsare finns också.

Visselblåsarfunktion

Den som har kännedom om oegentligheter och missförhållanden kan anmäla detta genom kommunens visselblåsarfunktion.

Läs mer om visselblåsarfunktionen

Den som är anställd, förtroendevald eller uppdragstagare i kommunen eller dess bolag kan dömas för mutbrott. I straffskalan finns fängelse i upp till sex år.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 januari 2024

Hitta på sidan