Korruption och andra oegentligheter

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer mot mutor och jäv. Riktlinjerna ger tydliga förklaringar och exempel på vad som kan anses som korruptionsbrott för anställda, politiker eller uppdragsgivare i Tyresö kommun som tar emot eller ger olika slags förmåner.

Tjänstemän och förtroendevalda i en kommun utsätts för påverkan utifrån i sitt beslutsfattande och påverkar andra utanför kommunen. Detta är självklara inslag i en myndighet som ska fungera i ett demokratiskt sammanhang. Dock finns gränser för hur denna påverkan får se ut, och bestämmelser som ska förhindra en otillbörlig påverkan.

Korruptionsbrott handlar om gåvor till kommunen från någon utanför kommunen och vice versa. Interna gåvor och andra förmåner omfattas inte av dessa riktlinjer.

Särskilt känsligt är det om en extern förmån tas emot i samband med myndighetsutövning, i upphandlingssituationer eller liknande. I sådana situationer råder i princip nolltolerans.

Riktlinjerna tar också upp problematiken med jäv och andra intressekonflikter. Information om kommunens så kallade visselblåsare finns också.

Den som är anställd, förtroendevald eller uppdragstagare i kommunen eller dess bolag kan dömas för mutbrott. I straffskalan finns fängelse i upp till sex år.

Kommundirektören har utsett tre tjänstemän som kan fungera som stöd och rådgivning åt politiker, chefer och andra anställda i dessa frågor.

De ska också ta emot uppgifter från medborgare och andra externa personer eller organisationer, göra bedömningar och genomföra utredningar, i vissa fall med stöd av extern konsult.

Dessa personer är:

Välkommen att kontakta dem för klargöranden och råd!

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Hitta på sidan