Lagar och styrdokument

Kommunens verksamhet styrs av nationella lagar och förordningar och EU-regler samt av styrdokument som kommunen själv beslutar om i form av policyer, planer, reglementen och riktlinjer. Kommunen kan också utfärda lokala kommunala föreskrifter.

Kommunens lagbundna och frivilliga verksamhet

Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Kommunens obligatoriska verksamheter

Exempel på obligatoriska verksamheter är grundskola, renhållning, räddningstjänst och socialtjänst.

Kommunens frivilliga verksamheter

Exempel på sådan frivillig verksamhet är föreningsbidrag, kommunal musikskola, konsumentvägledning eller näringslivsutvecklande insatser. 

Lagar och styrdokument som styr kommunen

  • Offentlighetsprincipen och sekretess

    Offentlighetsprincipen har sin grund i tryckfrihetsförordningen som är en Sveriges grundlagar. Denna princip ger allmänheten en unik insyn i Sveriges offentliga verksamhet. Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som invånare i Tyresö.
  • Personuppgiftslagen

    Tyresö kommun behandlar personuppgifter i olika register för att kunna fullgöra kommunens alla skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.
  • Styrdokument

    Styrdokument är dokument som är upprättade av Tyresö kommun för att styra kommunens verksamheter.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 juni 2018
Upp