Förteckning över kommungemensamma styrdokument

Här hittar du en förteckning över Tyresö kommuns övergripande styrdokument som är gemensamma för kommunens samtliga verksamheter.

Nedan är endast en förteckning över samtliga styrdokument och de är inte länkade. OBS! För att nå dokumenten går du in på sidan Styrdokument och väljer område.

Till sidan Styrdokument

De dokument som har reviderats eller tillkommit sedan förra årets kommunplan (2023) är markerade med fetstil.

Policyer

 • Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
 • Finanspolicy (KF 2021)
 • Inköps- och upphandlingspolicy (KF 2016)
 • Arbetsmiljöpolicy inklusive handlingsplaner (KF 2021)
 • Personalpolicy (KF 2008)
 • Likabehandlingspolicy (KF 2022)
 • Pensionspolicy (KF 2015)
 • Kommunikationspolicy (2015)
 • Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)
 • Informationssäkerhetspolicy (KF 2021)
 • Energipolicy (KF 2014)
 • Gatukostnadspolicy (KF 2018)
 • Integrationsstrategi (KF 2018)
 • Integritetspolicy (KF 2018)
 • Trafikstrategi för Tyresö kommun (KF 2019)
 • Strategi för Tyresös parker och närnatur (KF 2019)
 • Investeringspolicy (KF 2021)
 • Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga (KF 2021)
 • Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö (KS 2021)
 • Handelsstrategi (KF 2021)
 • Strategi för Östra Tyresö (KF 2018)
 • Måltidspolicy (KF 2021)
 • Pensionspolicy (KF 2022)
 • Kommunägda kulturfastigheter (KS 2021)
 • Planeringsstrategi 2024-2026 (KF 2024)

Planer

 • Kommunstyrelsens nämndplan 2023 (KS 2023)
 • Nämnd- och förvaltningsplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023 (ASN 2023
 • Nämnd- och förvaltningsplan för gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden 2023 (GVN
  2023)
 • Nämnd- och förvaltningsplan för barn- och utbildningsnämnden 2023 (BUN 2023)
 • Nämnd- och förvaltningsplan för byggnadsnämnden 2023 (BN 2023)
 • Nämnd- och förvaltningsplan för kultur- och fritidsnämnden 2023 (KFN 2023)
 • Nämnd- och förvaltningsplan för äldre- och omsorgsnämnden 2023 (ÄON 2023)
 • Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning (KF 2022)
 • Biblioteksplan 2020-2024 (KF 2019)
 • Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2022)
 • Energiplan (KF 2016)
 • Klimatplan (KF 2022)
 • Klimat- och energistrategi (KF 2016)
 • Energieffektiviseringsstrategi (KF 2016)
 • Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)
 • Kommunplan 2023–2026 med budget för 2023 (KF 2022)
 • Tyresö kommuns övergripande nödvattenplan (KS 2022)
 • Våldsförebyggande handlingsplan för Tyresö kommuns grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning (KF 2022)
 • Handlingsplan för näringslivsarbetet 2016-2018 (KS 2016)
 • Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (KF 2016)
 • Lokalförsörjningsplan 2020-2032 (KS 2020)
 • Plan för turism och besöksnäringen i Tyresö
  kommun 2018–2020 (KS 2018)
 • Kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer
  (KS 2018) Övergripande pandemiplan för Tyresö kommun (Kdir 2020)
 • Tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2023 (KS 2022)
 • Avfallsplan 2030 (KF 2021)
 • Handlingsplan för suicidprevention (KS 2021)
 • Trafikplan parkering och mobilitet (KS 2021)
 • Trafik och framkomlighetsplan (KF 2022)
 • Trafiksäkerhetsplan (KS2021)
 • Cykelplan (KS2021)
 • Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2022-2024 (KF 2022)
 • Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2024-2036 (KF 2024)
 • Funktionsprogram för Tyresös framtida skolor (KS 2022)
 • Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö kommun (KS 2022)
 • Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026 (KF 2023)

Reglementen och delegationer

 • Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2023)
 • Reglemente för valnämnden (KF 2019)
 • Revisionsreglemente (KF 2006)
 • Reglemente för kommunstyrelsen (KF 2023)
 • Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden (KF 2019)
 • Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (KF 2018)
 • Reglemente för byggnadsnämnden (KF 2018)
 • Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (KF 2018)
 • Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (KF 2018)
 • Reglemente för krisledningsnämnden (KF 2023)
 • Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden (KF 2018)
 • Reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd (KF 2021)
 • Förbundsordning för Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund (KF 2022)
 • Förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund (KF 2021)
 • Förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn (KF 2013)
 • Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner (KF 2021)
 • Arbetsordning för kommunfullmäktige (KF 2020)
 • Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet (KS 2019)
 • Arbetsordning för kommunala funktionshindersrådet (KS 2019)
 • Arbetsordning för kommunledningsutskottet (KS 2020)
 • Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet (KS 2020)
 • Arbetsordning för hållbarhetsutskottet (KS 2023)
 • Kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2023)
 • Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda (KF 2022)
 • Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (KF 2018)
 • Bestämmelser om kommunalt partistöd (KF 2018)
 • Bestämmelser för bidrag till politiska ungdomsförbund (KF 2018)
 • Bolagsordning för Tyresö bostäder AB (KF 2021)
 • Ägardirektiv till Tyresö bostäder AB och dess dotterbolag (KF 2022)
 • Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska
  transaktioner m.m. (KS 2023)

Riktlinjer och föreskrifter

 • Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden (2023)
 • Riktlinje för trygghetspunkter i Tyresö kommun (KS 2023)
 • Arbetsplatsriktlinjer för Tyresö kommun (Kdir 2022)
 • Arbetsplatsriktlinjer för kommunhuset (Kdir 2022)
 • Riktlinje för riskhantering (KF 2023)
 • Riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler fastställs. (KF 2023)
 • Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2018)
 • Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)
 • Renhållningsordning – avfallsföreskrifter i Tyresö kommun (KF 2018)
 • Riktlinjer enligt alkohollagen (KS 2014)
 • Riktlinjer för synpunktshantering (Kdir 2014)
 • Riktlinjer för nåbarhet och bemötande i Tyresö kommun (Kdir 2013)
 • Inköps- och upphandlingsriktlinjer (KS 2016)
 • Rutin för direktupphandling (Kdir 2014)
 • Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun (KS 2012)
 • Riktlinje för sponsring (KS 2011)
 • Riktlinjer för bisysslor (Kdir 2012)
 • Riktlinjer för användning av sociala medier
  (Kdir 2017)
 • Riktlinje för distansarbete (2021 Kdir)
 • Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (Kdir 2017)
 • Tillgänglighetshandbok (KF 2012)
 • Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)
 • Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post
 • Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (Kdir 2017)
 • Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2020)
 • Riskhantering – gemensamma rutiner för Tyresö kommun (Kdir 2016)
 • Riktlinjer för internationellt samarbete (KF 2015)
 • Riktlinje för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser (KS 2014)
 • Politisk beslutsprocess för detaljplaner (KF 2015)
 • Riktlinjer för markanvisningsavtal (KF 2015)
 • Riktlinjer för exploateringsavtal (KF 2015)
 • Riktlinjer mot mutor och jäv (KF 2015)
 • Riktlinjer för hantering av pensionspolicy och omställningsinsatser för förtroendevalda (KS 2015)
 • Riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning (KF 2023)
 • Riktlinjer för bostadsförsörjning (KF 2017)
 • Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (Kdir 2018)
 • Riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget (KS 2017)
 • Instruktion för kommundirektören (KS 2017)
 • Riktlinjer för ekonomihandboken (Kdir 2017)
 • Rutin för styrdokument i Tyresö kommun (Kdir 2017)
 • Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag (KS 2019)
 • Kvalitetsledningsmodell (Kdir 2017)
 • Modell för värdeskapande processer (Kdir 2017)
 • Instruktioner vid olaga vistelse på kommunal mark (Kdir 2017)
 • Rutin för polisanmälan inom Tyresö kommuns verksamheter (Kdir 2020)
 • Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning (KF 2019)
 • Rutin för arkiv- och informationsförvaltning (Kdir 2020)
 • Riktlinjer för säkerhetsinstallationer (KS 2019)
 • Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun (KS 2022)
 • Riktlinje för Tyresö kommun i händelse av höjd beredskap eller krig (KS 2022)
 • Riktlinje för projektarbete (Kdir 2019)
 • Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö (KS 2019)
 • Riktlinjer för representation och uppvaktning (Kdir 2019)
 • Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända (KF 2019)
 • Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun (KS 2019)
 • Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KF 2020)
 • Riktlinjer för resultatenheter (KS 2020)
 • Riktlinje för barnets rättigheter i Tyresö kommun (Kdir 2020)
 • Riktlinjer tillgänglig information
 • Riktlinjer för säkerhetsorganisation (KF 2021)
 • Riktlinje för digitalisering (Kdir 2020)
 • Riktlinje för hantering av allvarlig eller extraordinär händelse (Kdir 2024)
 • Riktlinjer för dagvattenhantering
 • Teknisk handbok (KS 2015)
 • Riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar (KF 2022)

Styrdokument som upphört sedan förra årets kommunplan

 • Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022–2034 (KS 2022)
 • Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor (KS 2017)
 • Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun (KS 2019)
 • Styrprocess 2.0 för förtroendevalda och medarbetare (KF 2011)
 • Ägardirektiv till Tyresö bostäder AB och dess dotterbolag (KF 2021)
 • Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska
  transaktioner m.m. (KS 2022)
 • Riktlinjer för riskhantering och internkontroll (KF 2013)
 • Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag
  (KS 2015)
 • Riktlinje för uthyrning av kommunala lokaler (Kdir 2019)
 • Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (Kdir 2017)
 • Nämnd- och förvaltningsplan 2022 (KS 2022)
 • Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration (KS 2018)
 • Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2019 -2022 (KF 2019)
 • Riktlinje för tjänsteresor (KS 2014)
 • Resepolicy för Tyresö kommun (KF 2013)
 • Riktlinjer enligt alkohollagen antagna av (KS 2014)
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 februari 2024