Förteckning över kommungemensamma styrdokument

Här hittar du en förteckning över Tyresö kommuns övergripande styrdokument som är gemensamma för kommunens samtliga verksamheter.

Det du ser nedan är endast en förteckning över samtliga styrdokument. För att nå dem går du in på sidan Styrdokument och väljer område.

Till sidan Styrdokument

De dokument som har reviderats eller tillkommit sedan 2020 är markerade med fetstil.

Policyer

 • Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
 • Finanspolicy (KF 2021)
 • Inköps- och upphandlingspolicy (KF 2016)
 • Arbetsmiljöpolicy (KF 2021)
 • Personalpolicy (KS 2008)
 • Likabehandlingspolicy (KF 2022)
 • Pensionspolicy (KF 2015)
 • Kommunikationspolicy (2015)
 • Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)
 • Energipolicy (KF 2014)
 • Gatukostnadspolicy (KF 2018)
 • Integrationsstrategi (KF 2018)
 • Integritetspolicy (KF 2018)
 • Trafikstrategi för Tyresö kommun (KF 2019)
 • Strategi för Tyresös parker och närnatur (KF 2019)
 • Investeringspolicy (KF 2021)
 • Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun och dess bolag (KF 2021
 • Måltidspolicy (KF 2021)
 • Handelsstrategi (KF 2021)

Planer

 • Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning (KF 2022)
 • Biblioteksplan 2020-2024 (KF 2019)
 • Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2017)
 • Energiplan (KF 2016)
 • Klimat- och energistrategi (KF 2016)
 • Energieffektiviseringsstrategi (KF 2016)
 • Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)
 • Kommunplan 2021–2024 med budget för 2021 (KF 2020)
 • Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2019 -2022 (KF 2019)
 • Handlingsplan för näringslivsarbetet 2016-2018 (KS 2016)
 • Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (KF 2016)
 • Lokalförsörjningsplan 2020-2032 (KS 2020)
 • Plan för turism och besöksnäringen i Tyresö kommun 2018 – 2020 (KS 2018)
 • Kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer (KS 2018)
 • Övergripande pandemiplan för Tyresö kommun (Kdir 2020)
 • Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2022-2023 med aktiviteter för 2022 (KS 2021)
 • Cykelplan
 • Mobilitets och parkeringsplan
 • Trafiksäkerhetsplan
 • Nämndplan 2022 (KS 2021)
 • Kommunplan 2022 -2025 (KF 2021)

Reglementen och delegationer

 • Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2018)
 • Reglemente för valnämnden (KF 2019)
 • Revisionsreglemente (KF 2006)
 • Reglemente för kommunstyrelsen (KF 2018)
 • Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden (KF 2019)
 • Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (KF 2018)
 • Reglemente för byggnadsnämnden (KF 2018)
 • Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (KF 2018)
 • Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (KF 2018)
 • Reglemente för krisledningsnämnden (KF 2018)
 • Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden (KF 2018)
 • Reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd (KF 2019)
 • Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner (KF 2021)
 • Arbetsordning för kommunfullmäktige (KF 2020)
 • Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet (KS 2019)
 • Arbetsordning för kommunala funktionshindersrådet (KS 2019)
 • Arbetsordning för kommunledningsutskottet (KS 2020)
 • Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet (KS 2020)
 • Arbetsordning för hållbarhetsutskottet (KS 2020)
 • Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration (KS 2019)
 • Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (KF 2018)
 • Bestämmelser om kommunalt partistöd (KF 2018)
 • Bestämmelser för bidrag till politiska ungdomsförbund (KF 2018)
 • Bolagsordning för Tyresö bostäder AB (KF 2021)
 • Ägardirektiv för Tyresö bostäder AB (KF 2021)
 • Bemyndigande att teckna kommunens firma (KLU 2019)
 • Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda (KF 2021)
 • Kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2022)

Riktlinjer och föreskrifter

 • Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2018)
 • Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)
 • Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun (KF 2018)
 • Riktlinjer för synpunktshantering (Kdir 2014)
 • Riktlinjer för nåbarhet och bemötande i Tyresö kommun (Kdir 2013)
 • Riktlinjer för riskhantering och internkontroll (KS 2013)
 • Inköps- och upphandlingsriktlinjer (2016)
 • Rutin för direktupphandling 2015 (Kdir 2014)
 • Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun (KS 2012)
 • Riktlinje för sponsring (KS 2011)
 • Riktlinje för tjänsteresor (KS 2014)
 • Riktlinjer för bisysslor (Kdir 2012)
 • Riktlinjer för användning av sociala medier (Kdir 2015)
 • Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (Kdir 2017)
 • Tillgänglighetshandbok (KF 2012)
 • Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)
 • Riktlinjer för säkerhetsorganisation ( KF 2021)
 • Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (Kdir 2022)
 • Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2020)
 • Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (Kdir 2017)
 • Riskhantering – gemensamma rutiner för Tyresö kommun (Kdir 2016)
 • Riktlinjer för internationellt samarbete (KF 2015)
 • Riktlinje för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser (KS 2014)
 • Politisk beslutsprocess för detaljplaner (KF 2015)
 • Riktlinjer för markanvisningsavtal (KF 2015)
 • Riktlinjer för exploateringsavtal (KF 2015)
 • Riktlinjer mot mutor och jäv (KF 2015)
 • Riktlinjer för hantering av pensionspolicy och omställningsinsatser för förtroendevalda (KS 2015)
 • Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag (KS 2015)
 • Riktlinjer för hantering av allvarlig eller extraordinär händelse (Kdir 2021)
 • Riktlinjer för lokalförsörjning (KF 2017)
 • Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor (KS 2017)
 • Riktlinjer för bostadsförsörjning (KF 2017)
 • Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (Kdir 2018)
 • Riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget (KS 2017)
 • Instruktion för kommundirektören (KS 2017)
 • Riktlinjer för ekonomihandboken (Kdir 2017)
 • Rutin för styrdokument i Tyresö kommun (Kdir 2017)
 • Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag (KS 2019)
 • Kvalitetsledningsmodell (Kdir 2017)
 • Modell för värdeskapande processer (Kdir 2017)
 • Vägledning för digitalisering 2017-2020 (Kdir 2017)
 • Instruktioner vid olaga vistelse på kommunal mark (Kdir 2017)
 • Rutin för polisanmälan inom Tyresö kommuns verksamheter (Kdir 2018)
 • Riktlinje för arkiv- och informations-förvaltning (KF 2019)
 • Rutin för arkiv- och informationsförvaltning (Kdir 2018)
 • Riktlinjer för säkerhetsinstallationer (KS 2019)
 • Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun (KS 2019)
 • Riktlinje för uthyrning av kommunala lokaler (Kdir 2019)
 • Riktlinje för projektarbete (Kdir 2019)
 • Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö (KS 2019)
 • Riktlinjer för representation och uppvaktning (Kdir 2019)
 • Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända (KF 2019)
 • Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun (KS 2019)
 • Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KF 2020)
 • Riktlinjer för resultatenheter (KS 2020)
 • Riktlinje för barnets rättigheter i Tyresö kommun (Kdir 2020)

Styrdokument som upphört sedan förra årets kommunplan

 • Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)
 • Likabehandlingsplan 2016-2019 (KS 2016)
 • Bolagsordning för Tyresö vindkraft AB (KF 2019)
 • Informationssäkerhetspolicy (KF 2018)
 • Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2021-2022 med aktiviteter för 2021 (KS 2020)
 • Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)
 • Brottsförebyggande policy (KF 2015)
 • Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda (KF 2020)
 • Nämndplaner 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11-14 Tekniska kontoret, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet (KS 2019)
 • Delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområden (KS 2020)
 • Styrprocess 2.0 för förtroendevalda och medarbetare (ekonomichefen 2015, KF 2011)
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 augusti 2022