GDPR – så behandlar vi dina personuppgifter

Tyresö kommun behandlar dina personuppgifter när du använder kommunens tjänster och service eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen. Här beskriver vi hur Tyresö kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är en personuppgift?

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för all behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018. Lagen ska skydda den enskildes integritet vid behandling av individers personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Som exempel kan nämnas namn, personnummer, e-postadress, fotografier eller ljudupptagningar.

Kommunen behandlar många olika personuppgifter i samband med myndighetsutövning men även för andra syften. Det kan gälla uppgifter i låneregister på biblioteket, föreningsregister med uppgifter om olika kontaktpersoner, register för löneadministration, skol- och barnomsorgsadministration eller uppgifter för handläggning av olika typer av bistånd och avtal. Med behandling menas insamling, bearbetning eller lagring av data.

Kommunen har en integritetspolicy som mer i detalj beskriver hur vi hanterar den data vi använder om dig.

Vem ansvarar för personuppgifterna inom kommunen?

I kommunen är de politiska nämnderna personuppgiftsansvariga, men i den dagliga verksamheten behandlas uppgifterna i respektive förvaltning. Kommunen är skyldig att registrera för vilka ändamål vi behandlar uppgifterna och med vilket lagligt stöd. Kommunen måste också informera dig i samband med att vi behandlar eller begär in uppgifter om dig. De politiska nämnderna hittar du längst ner på sidan.

Personuppgiftsansvariga nämnder

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

I Tyresö kommun ser vi till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt och det finns riktlinjer för IT- och informationssäkerhet som kommunens personal skall känna till och följa. Kommunen arbetar med riskanalyser, incidenter följs upp och det tekniska skyddet av den data kommunen behandlar ses kontinuerligt över. När syftet med att behandla information och data om dig inte längre är aktuellt, så finns rutiner för att radera uppgifterna om inte annan lagstiftning har angivna arkiveringsregler.

Om en personuppgiftsincident ändå sker?

Om du personligen har drabbats av en felaktig behandling av dina, eller kanske ditt barns alternativt en närståendes personuppgifter, så kan du anmäla detta till kommunens dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet når du genom e-post: dataskyddsombud@tyreso.se

Vilka rättigheter har jag gällande mina personuppgifter?

Du har rätt att få information när kommunen samlar in uppgifter från dig eller inhämtar uppgifter om dig för specifika behandlingar. Du kan begära tillgång till ett registerutdrag för att få veta vilka uppgifter kommunen använt om dig för olika ändamål och du kan även begära rättelse av dina personuppgifter om det finns felaktigheter. I vissa fall har du även rätt till radering av personuppgifterna och rätt till överföring av din data (till exempel om du flyttar till en annan kommun). Du kan också invända mot eller ansöka om en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du inte är nöjd med kommunens behandling kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud eller klaga till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

Länk till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om jag vill utnyttja mina rättigheter?

Vill du ha ett registerutdrag kan du beställa detta genom vår e-tjänst.

Till kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (välj kategorin Organisation och styrning).

För övriga frågor kontaktar du kommunens dataskyddsombud.

Om jag har skyddade personuppgifter?

I undantagsfall, om en person är utsatt för hot och trakasserier, kan dennes personuppgifter få ett extra skydd. Här följer kommunen gällande lagstiftning. Har du frågor om skyddade personuppgifter så kan du vända dig till Skatteverket.

Länk till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De personuppgiftsansvariga nämnderna i Tyresö kommun


Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 oktober 2022