Offentlighetsprincipen och sekretess

Offentlighetsprincipen har sin grund i tryckfrihetsförordningen som är en Sveriges grundlagar. Denna princip ger allmänheten en unik insyn i Sveriges offentliga verksamhet. Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som invånare i Tyresö.

Frågor och svar om offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen gör att alla svenska medborgare och utländska medborgare har rätt att ta del av offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Denna insyn begränsas dock av att vissa allmänna handlingar är belagda med sekretess.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också handla om fakturor, bokföring, e-post, videoupptagningar eller ett inlägg på facebook till exempel.

En allmän handling ska vara inkommen eller upprättad i kommunen. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte. Exempel på handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna e-post.

Allmänna handlingar är uppdelade i offentliga och sekretessbelagda handlingar.

I dagligt tal säger vi ”hemliga handlingar”, när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden.

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver ”hemligt”, ”förtroligt” eller ”konfidentiellt” på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det registratorn i varje förvaltning som ordnar handlingarna i ett diarium.

På varje förvaltning finns en registratur dit du kan vända dig med frågor angående ärenden och skrivelser. Respektive nämnds registrator eller nämndsekreterare kan informera dig om pågående ärenden och om fattade politiska beslut. Även Tyresö kommuns servicecenter kan hjälpa dig med information. För att se när du ska vända dig till kommunarkivet eller registraturen, läs mer här:

Läs om var handlingarna finns

Alla kallelser med underlag i form av exempelvis tjänsteskrivelser, samt fullständiga protokoll från kommunfullmäktige och samtliga nämnder publiceras i datasystemet Insyn.

Insynlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Kommunstyrelsen i varje kommun bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar.

Kopieringstaxa

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta.

Är handlingarna du begär ut sekretessbelagda så får kommunen fråga vem du är och vad du ska ha dem till. Men du behöver inte svara på dessa frågor men du kanske inte då får ut allt som du kan ha rätt till.

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

All din kommunikation (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra och kan komma att begäras ut av andra. Kommunen kan inte lova att du får vara anonym om du uppgivit ditt namn.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunalfråga, till en tjänstemän eller en förtroendevalda politiker på deras hemadresser. Brevet kommer fortfarande anses vara en allmän handling då den rör kommunens verksamhet och kan komma att diarieföras och begäras ut av andra.

Du kan vara anonym genom att ringa och inte uppge ditt namn alternativt kontakta kommunen via kommunens e-tjänst för synpunkter, felanmälan och frågor. Tänk då på att du inte får fylla i dina kontaktuppgifter. Allt som kommer in via e-tjänsten får ett ärendenummer som gör att du kan följa ditt ärende och få återkoppling även om du väljer att vara anonym.

E-tjänst för synpunkter, felanmälan och frågor

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Upp