Kommungemensamma områden

Tyresö kommun testar ett nytt arbetssätt för att utveckla kommunens verksamheter tillsammans med Tyresöborna och över organisatoriska gränser. I medskapande med Tyresöborna har vi format sju kommungemensamma områden som vi behöver hitta nya lösningar på för att nå våra mål och vår vision.

Under hösten 2022 bjöds Tyresöborna in till medskapande i form av workshops där vi tillsammans funderade på vad som är viktigt för dig som bor, verkar och vistas i Tyresö. Inom vilka områden kommer vi få en större effekt om vi arbetar mer tillsammans och över organisatoriska gränser? Detta ledde fram till sju olika frågeställningar, som vi kallar för kommungemensamma områden.

Sju kommungemensamma områden

  1. Hur kan kommunen förbättra möjligheterna till kontakt och bemötande av Tyresöborna?
  2. Hur kan kommunen förenkla för Tyresöborna med hjälp av digitalisering?
  3. Hur kan kommunen göra så att alla unga får känna trygghet, meningsfullhet och kärlek?
  4. Hur kan kommunen skapa ett levande samhälle med inkluderande mötesplatser för Tyresöbor, kultur och föreningsliv?
  5. Hur kan kommunen öka inkluderingen och få så många självförsörjande invånare som möjligt?
  6. Hur kan kommunen jobba för bättre cirkulär ekonomi/hållbarhet, klimat och natur?
  7. Hur kan kommunen göra alla som behövs delaktiga i utmaningar som ingen kan lösa ensam?
Kommundirektör Cynthia Runefjärd

Medskapande

Arbetet med varje område kommer att följa en metod för innovation som går ut på att förstå behovet, hitta lösningar och att förverkliga lösningarna. En viktig ingrediens är medskapande tillsammans med Tyresöbor.

– Stort tack till alla Tyresöbor som hittills har deltagit med stort engagemang i medskapandet! Det är ett väldigt spännande arbete som vi har startat, och som vi fortsätter med nu genom att fokusera på sju olika områden, som visat sig mycket viktiga för Tyresöborna. Vi kommer jobba vidare med detta gemensamt inom kommunen, tillsammans med Tyresöbor och med andra berörda aktörer. Vårt fokus blir samarbete och förbättringar för dem vi är till för, det vill säga Tyresöborna, säger Cynthia Runefjärd, kommundirektör.

För dig som bor eller verkar i Tyresö kommer det erbjudas fler möjligheter att vara med och medskapa. Dialogen med, och närheten till, målgruppen eller målgrupperna är en viktig del för att hamna rätt i utvecklingsarbetet. Håll utkik på tyreso.se för att inte missa möjligheten att vara med och påverka framtidens Tyresö!

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 augusti 2023