Kommungemensamma områden

Tyresö kommun testar ett nytt arbetssätt för att utveckla kommunens verksamheter tillsammans med Tyresöborna och över organisatoriska gränser. I medskapande med Tyresöborna har vi format kommungemensamma områden som vi behöver hitta nya lösningar på för att nå våra mål och vår vision.

Kommungemensamma områden 2024

Under 2024 fortsätter arbetet med de kommungemensamma områdena, med fokus på att skapa ännu bättre effekt för Tyresöborna. Vi tar med oss erfarenheter från möten med hundratals Tyresöbor under 2023, och vilka områden där det innovativa arbetet kan göra mest nytta. De lyckade lösningar som arbetades fram under 2023 har nu gått över i ordinarie verksamhet, alternativ följer med in i de nya områdena. De områden som vi nu valt att arbeta vidare med är:

 1. Hur kan vi göra för att fler Tyresöbor ska känna trygghet, meningsfullhet och hur kan vi möta längtan efter gemenskap?
 2. Hur kan i bättre matcha den kompetens och arbetskraft som finns i kommunen som en resurs för att kompetensförsörja kommunkoncernen och Tyresös näringsliv?
 3. Hur kan vi jobba för bättre cirkulär ekonomi/hållbarhet, klimat och natur?
 4. Hur kan vi göra alla som behövs delaktiga i utmaningar som ingen kan lösa ensam?

 

 1. Hur kan kommunen förbättra möjligheterna till kontakt och bemötande av Tyresöborna?
  Läs mer om område 1
 2. Hur kan kommunen göra så att alla unga får känna trygghet, meningsfullhet och kärlek?
  Läs mer om område 2
 3. Hur kan kommunen skapa ett levande samhälle med inkluderande mötesplatser för Tyresöbor, kultur och föreningsliv?
  Läs mer om område 3
 4. Hur kan kommunen öka inkluderingen och få så många självförsörjande invånare som möjligt?
  Läs mer om område 4
 5. Hur kan kommunen jobba för bättre cirkulär ekonomi/hållbarhet, klimat och natur?
  Läs mer om område 5
 6. Hur kan kommunen göra alla som behövs delaktiga i utmaningar som ingen kan lösa ensam?
  Läs mer om område 6
Kommundirektör Cynthia Runefjärd

Medskapande

Arbetet med varje område kommer att följa en metod för innovation som går ut på att förstå behovet, hitta lösningar och att förverkliga lösningarna. En viktig ingrediens är medskapande tillsammans med Tyresöbor.

– Stort tack till alla Tyresöbor som hittills har deltagit med stort engagemang i medskapandet! Det är ett väldigt spännande arbete som vi har startat, och som vi fortsätter med nu genom att fokusera på sju olika områden, som visat sig mycket viktiga för Tyresöborna. Vi kommer jobba vidare med detta gemensamt inom kommunen, tillsammans med Tyresöbor och med andra berörda aktörer. Vårt fokus blir samarbete och förbättringar för dem vi är till för, det vill säga Tyresöborna, säger Cynthia Runefjärd, kommundirektör.

För dig som bor eller verkar i Tyresö kommer det erbjudas fler möjligheter att vara med och medskapa. Dialogen med, och närheten till, målgruppen eller målgrupperna är en viktig del för att hamna rätt i utvecklingsarbetet. Håll utkik på tyreso.se för att inte missa möjligheten att vara med och påverka framtidens Tyresö!

Varje kommungemensamt område har två så kallade ledartröjor som leder arbetet med att utveckla området. Ledartröjorna är motiverade medarbetare från olika delar av organisationen som arbetar med det här utöver sitt vanliga uppdrag. Det som utmärker ledartröjorna är mod, nyfikenhet, samarbetsförmåga och vilja att förbättra för Tyresöborna.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 februari 2024