Visselblåsarfunktion i Tyresö kommun

Tyresö kommuns visselblåsarfunktion är en rapporteringskanal som syftar till att göra det enkelt och tryggt att anmäla misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom kommunens nämnder, förvaltningar samt Tyresö bostäder.

Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att Tyresös invånare ska känna förtroende för kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda. Den som gör en anmälan ska känna sig trygg med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

När ska funktionen användas?

Visselblåsarfunktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter som allmänheten kan ha intresse av att de kommer fram. Exempel på missförhållanden kan vara mutor, bedrägeri, jäv eller oetiskt handlande. Funktionen kan användas om misstanken rör en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson och detta inte kan hanteras inom organisationen. Anmälan ska vara saklig och uppgifterna korrekta.

Vem kan anmäla?

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått kännedom om missförhållanden.

Skydd enligt visselblåsarlagen

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar missförhållanden av allmänintresse, skyddas mot repressalier av visselblåsarlagen. En skärpt visselblåsarlag trädde i kraft 2021 och förutom medarbetare skyddas till exempel förtroendevalda, praktikanter, egenföretagare, leverantörer och tidigare anställda av lagen.

Vem hanterar anmälningarna?

De som har till uppgift att hantera rapporterna är personal på HR-enheten samt kommunjurist och förhandlingschef, vid behov med stöd av oberoende extern konsult.

När ska funktionen inte användas?

Generella synpunkter eller förbättringsförslag gällande kommunens verksamheter lämnas inte via visselblåsarfunktionen. Använd formuläret för synpunkter och felanmälan. Du kan också vända dig till kommunens servicecenter med dina frågor. Visselblåsarfunktionen är inte heller avsedd för att rapportera personalärenden som rör enskilda individer.

Formulär för synpunkter och felanmälan

Kontakta Servicecenter

Dina uppgifter är skyddade

Anmälan kan göras anonymt. Om du uppger ditt namn i anmälan omfattas du av särskilda bestämmelser i 32 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen, som innebär att din identitet inte får avslöjas om det kan innebära skada för dig. Du kan inte heller göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att du vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Du är också skyddad mot hindrande åtgärder och repressalier.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning innebär att en person slår larm om missförhållanden eller oegentligheter som hen fått kännedom om, oftast genom sitt arbete.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 oktober 2023