Visselblåsarfunktion i Tyresö kommun

Tyresö kommuns visselblåsarfunktion gör det enkelt och tryggt att anmäla misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom kommunens nämnder, förvaltningar samt Tyresö bostäder.

Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att Tyresös invånare ska känna förtroende för kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda. Den som gör en anmälan ska känna sig trygg med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

När ska funktionen användas?

Visselblåsarfunktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter som allmänheten kan ha intresse av att de kommer fram. Exempel på missförhållanden kan vara mutor, bedrägeri, jäv eller oetiskt handlande. Funktionen kan användas om misstanken rör en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson och detta inte kan hanteras inom organisationen. Anmälan ska vara saklig och uppgifterna korrekta.

Visselblåsarfunktionen är en intern rapporteringskanal som kommunen har upprättat och som omfattar missförhållande inom den egna verksamheten.

Vem kan anmäla?

De personer som kan rapportera och är skyddade av lagen är, något förenklat:

  • anställda, praktikanter eller volontärer i Tyresö kommun
  • personer som annars utför arbete underTyresö kommuns kontroll och ledning (till exempel inhyrd personal)
  • egenföretagare
  • personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag

Även den som söker arbete, praktik eller volontärarbete och får kännedom om missförhållanden kring denna rekryteringsprocess kan rapportera om det.

De personer som slutat vara verksamma hos verksamhetsutövaren (till exempel tidigare anställda) kan rapportera om sådant som de fick information om under tiden de var verksamma i Tyresö kommun.

Vem kan inte anmäla?

Anhöriga, brukare, vårdnadshavare eller invånare i kommunen med flera, som inte har en arbetsrelation med Tyresö kommun, kan inte rapportera till kommunens visselblåsarfunktion och få det skydd som lagen ger.

Anmälan till annan myndighet

Tyresö kommuns visselblåsartjänst är en intern kanal för att anmäla missförhållanden inom kommunen. Du kan även välja att göra en extern anmälan, till en myndighet med behörighet inom området.

En lista över myndigheter du kan kontakta finns som en bilaga till förordningen. Länk till annan webbplats.

Skydd enligt visselblåsarlagen

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar missförhållanden av allmänintresse, skyddas mot repressalier av visselblåsarlagen. Förutom medarbetare skyddas även förtroendevalda, praktikanter, egenföretagare, leverantörer och tidigare anställda av lagen.

Vem hanterar anmälningarna?

De som har till uppgift att hantera rapporterna är personal på HR-enheten samt kommunjurist och förhandlingschef, vid behov med stöd av oberoende extern konsult.

När ska funktionen inte användas?

Generella synpunkter eller förbättringsförslag gällande kommunens verksamheter lämnas inte via visselblåsarfunktionen. Använd formuläret för synpunkter och felanmälan. Du kan också vända dig till kommunens servicecenter med dina frågor. Visselblåsarfunktionen är inte heller avsedd för att rapportera personalärenden som rör enskilda individer.

Formulär för synpunkter och felanmälan

Kontakta Servicecenter

Dina uppgifter är skyddade

Anmälan kan göras anonymt. Om du uppger ditt namn i anmälan omfattas du av särskilda bestämmelser i 32 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen, som innebär att din identitet inte får avslöjas om det kan innebära skada för dig. Du kan inte heller göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att du vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Du är också skyddad mot hindrande åtgärder och repressalier.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning innebär att en person slår larm om missförhållanden eller oegentligheter som hen fått kännedom om, oftast genom sitt arbete.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 april 2024