Överklaga beslut

Kommunala beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Genom förvaltningsbesvär kan beslut överklagas av den person som beslutet angår och om beslutet gått denne emot.

Om du inte är nöjd med det beslut som du har fått av kommunen har du möjlighet att överklaga detta genom förvaltningsbesvär. Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.

Vem kan överklaga?
Genom förvaltningsbesvär kan beslut överklagas av den person som beslutet angår och om beslutet gått denne emot.

Hur överklagar jag?
För att överklaga ett beslut ska du lämna eller sända en skrivelse till kommunen, adressen hittar du under Kontakt (finns under rubriken på sidan). Där uppger du följande:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du anser att beslutet är oriktigt, och
  • vilken ändring du vill ha.

Skrivelsen ska vara ställd till överprövande instans, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, men ska skickas till kommunen. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning.

Inom vilken tid ska överklagandet göras?
Ett överklagande skall vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av beslutet.

När överklagandet har nått kommunen kontrolleras att överklagandet har inkommit i rätt tid. Om kommunen bedömer att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Vad händer sedan?
Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan beslutet ändras. I annat fall skickas ärendet vidare till överprövande instans, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten.

Den överprövande instansen prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Laglighetsprövning

Genom laglighetsprövning kan Tyresöbor överklaga beslut om man anser att Tyresö kommun har gjort ett formellt fel eller överskridit sina befogenheter. Vid laglighetsprövning görs en prövning av om ett kommunalt beslut är lagligt eller ej.

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om ett kommunalt beslut är lagligt eller ej. Vid laglighetsprövning prövas inte om beslutet är lämpligt eller olämpligt.

Hur och till vem överklagar man?
Du skickar din överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagan ska vara skiftlig.

Förvaltningsrättens instruktioner samt adress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklaga inom tre veckor
Du måste skicka in överklagan inom tre veckor från att beslutsprotokollet har publicerats på kommunens digitala anslagstavla. Uppgift om när protokollet har tillkännagetts och när det tas bort finns angivet på anslagstavlan och även i protokollet för det sammanträde då beslutet fattades.

Kommunens anslagstavla

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva kommunens beslut vid laglighetsprövning, inte fatta ett annat beslut. Effekten av ett upphävt beslut blir således att det inte längre finns något beslut i det aktuella ärendet.

Om kommunen har hunnit verkställa ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som redan har gjorts.

Vem kan överklaga?
Du kan överklaga beslut om du är folkbokförd, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Tyresö kommun.

Sidan publicerad av: jue@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 maj 2024