Hur kan kommunen skapa ett levande samhälle med inkluderande mötesplatser för Tyresöbor, kultur och föreningsliv?

Det här området söker svar på frågan: Hur kan kommunen skapa ett levande samhälle med inkluderande mötesplatser för Tyresöbor, kultur och föreningsliv?

Alla Tyresöbor, oavsett förutsättningar, ska ha tillgång till en meningsfull fritid och känna sig inkluderad i ett sammanhang där en trivs och mår bra.

Här har vi jobbat målsökande och nära medborgarna för att identifiera utvecklingsområden att börja testa. Inledningsvis tog vi fram effektmålen:

  • Att fler medborgare kommer i rörelse/ sammanhang så att de upplever en bättre hälsa.
  • Fler har tillgång till och känner sig inkluderad i en meningsfull fritid
  • Föreningslivet blir mer jämlikt

Vi började med att fokusera på målgruppen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), för att vi vet att det där finns många som är ofrivilligt ensamma, och vi intervjuade inledningsvis medarbetare i hela organisationen och föreningar som möter målgruppen.

Efter insamling och analys trattade vi ner det till att det handlar om tre olika fokusområden som kommunen kan bli bättre på:

  1. Information om vad som finns. Inspirera och få människor att känna lust att delta i det som finns. Här behöver kommunen bli bättre på information och marknadsföring till alla målgrupper, bland annat med bildstöd. Men också med fler ”mänskliga bryggor”, till exempel integrerade fritidsledare i skolan, som kan entusiasmera och inspirera de som behöver extra stöd och mod. Kommunen behöver också fler målgruppsöverskridande mötesplatser, vilket är positivt för många, inte bara NPF-gruppen.
  2. Att hitta! Vi har identifierat behovet av orienterbarhet och förutsägbarhet gällande våra offentliga rum, och det handlar om allt från skyltning till gestaltning. Genom gestaltning och tydlighet kan vi få till spontanbesök i de verksamheter som tillåter det. Här kommer allt från trafikskyltar till skyltar på byggnader med mera in i bilden, tillsammans med gestaltning och arkitektur. Denna punkt är bred och täcker in många områden.
  3. Stanna kvar. I det sista fokusområdet handlar det om att få de personer som hittar till våra olika verksamheter att vilja stanna kvar och komma tillbaka, och där behöver vi jobba mer med bemötande och kunskap kring NPF i alla våra verksamheter. Det ska också vara inbjudande, tryggt och trevligt att vistas i de rum man kommer till – därmed kommer gestaltad livsmiljö in även här.

Vi har under hösten testat dessa idéer med planeringen av till exempel lokalen på Granängstorget som ska bli en målgruppsöverskridande mötesplats. I det projektet har vi övat på att samverka över förvaltningsgränser och med medborgare. Vi byggde en fysisk modell och använde bildstöd i en medborgardialog i centrum, och nu är vi på väg att förverkliga det som kom fram där. Vi har knyter en inredningsarkitekt och en konstnär till projektet. Målet är att de ska samarbeta för att med konsten, i dialog med medborgare, skapa något som väcker intresse och uppmärksamhet i fasad, på torget och eventuellt i detaljer i lokalen. Med hjälp av återbruk ska vi skapa en funktionell och trivsam inredning och färgsättning, där ljus och akustik är extra viktigt för NPF- gruppen och där konsten kan vara ett stöd och inspiration till samtal.

Om du är intresserad av att komma i kontakt med oss som leder det här kommungemensamma området är det bara att maila ledartroja@tyreso.se, så återkommer vi så snart vi kan.

Om vi kan förstå och också lösa det som till exempel inte fungerar för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun, kommer det att bli bättre för alla. För att Tyresö kommun ska vara en levande kommun behövs alla kommunens medborgare!

Läs gärna mer om hur vårt arbete går här på den här websidan och på ledartröjornas Instagramkonto: @Ledatrojorna.

Aktuellt 2024

I början av 2024 omformades de kommungemensamma områdena för fokusera arebtet och skapa ännu bättre effekt för Tyresöborna. Detta område har omformulerats och delvis slagits ihop med ett annat område. Det arbete som har startats fortsätter dock, men nu inom ramen för ordinarie verksamhet.

Vilka leder arbetet?

Ledatröjorna för området var My Wistedt, strategisk arkitekt inom samhällsbyggnad och Katarina Ramberg, stödpedagog på TYDA, Tyresö arbetspraktik.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024