Resultat av kundundersökning ht 2021

Varje termin gör öppna förskolan en kundundersökning bland föräldrarna för att kunna utveckla vår verksamhet. Under 2020 och våren 2021 gjordes ingen undersökning, så vi jämför med den senaste från våren 2019.

Under covid-19-pandemin gjordes stora förändringar i verksamheten. Verksamheten har pågått under hela pandemin, men företrädesvis har den erbjudits utomhus. Även hösten 2021 var verksamheten till stor del utomhus, men under tiden kundundersökningen genomfördes hade verksamheten under en tid genomförts inomhus tre dagar per vecka och utomhus två dagar per vecka.

24 personer har svarat på kundundersökningen, vilket är hälften så många som våren 2019.

Åldersfördelning

Majoriteten av barnen är 1-2 år. Förutom covid-19 var det ett stort utbrott av RS-virus, vilket skulle kunna förklara skillnaden mot vårterminen 2019, då det var lika många barn under 1 år.

Barn tre år eller äldre saknades vid bägge undersökningarna.

Antal besök

En stor majoritet av besökarna kommer regelbundet varje vecka, vilket tyder på att det är samma personer som söker sig till verksamheten över hela terminen. Samma resultat 2019.

Orsak att komma till ÖF

Samtliga valbara svar kryssas i av flera, med någon övervikt på att barnet får träffa andra barn samt sångstund och skapande verksamhet.

Trivsel

Mycket höga poäng. Många återkommer och trivs.

Innemiljö

Mycket höga poäng, liksom 2019.

Uteverksamhet

Mer blandat resultat. Majoriteten, 59 procent skattar dock positivt. 17 procent vet ej, vilket skulle kunna tolkas som att man inte prövat verksamheten utomhus.

Förtroende

Samtliga svarande känner att de kan vända sig till personalen för råd och stöd.

Inflytande

Endast någon enstaka person önskar få mer inflytande i verksamheten, liksom 2019.

Öppettider

De flesta är nöjda. Många uttrycker tacksamhet att verksamheten ens varit öppen under pandemin.

Kännedom om verksamheten

Majoriteten har fått information om att öppna förskolan finns via kommunens webbplats. En tredjedel har fått information via barnavårdscentralen (BVC)

Under pandemin har det strukturerade samarbetet med exempelvis BVC och mödravårdscentralen (MVC) legat på is. Öppna förskolan har dock satt upp lappar i väntrummet på BVC samt haft viss mejlkontakt med personalen.

Utvecklingstankar som svar till kommentarer från föräldrarna

”Pysselstunder och hemgjorda leksaker”
Idag tar personalen ibland fram till exempel färger, lera, limstift för att föräldrar ska kunna skapa tillsammans med sitt barn. Annat material, exempelvis pärlor, förutsätter en stängd dörr eller grind, vilket inte är möjligt i denna lokal av brandsäkerhetsskäl.

”Bollhav och digitalt akvarium”
Förutsätter personalresurser som sköter och rengör dem.

”Anslutande uteplats med cyklar etc vid uteverksamhet”
Förutsättningar saknas idag. En synpunkt har skickats till ansvariga för stadsparken då vi uppfattar det som ett önskemål som inte självklart riktar sig till öpppna förskolan.

”Mer inomhusverksamhet under vintern”
En tolkning av detta kan vara att några nu önskar återgång till tidigare verksamhet. Uteverksamhet är en ny erfarenhet för öppna förskolan. Vi planerar att fortsätta med den någon/några dagar/vecka även framåt, men utvärderar kontinuerligt.

”Längre öppettider i uteverksamheten”
Vintertid är det inte möjligt för personalen att vara ute längre av arbetsmiljöskäl då personalutrymmen saknas. Förutsättningarna är annorlunda på sommaren. Vi tar därför med oss synpunkten inför planering under den varmare och ljusare årstiden.

”Försäljning av fika och barnmat”
Nu erbjuds kaffe och te i inneverksamheten. Tidigare har det funnits mer att köpa, vilket dock tar en del personalresurser. Vi överväger önskemålet framåt.

I kommentarerna får personalen på öppna förskolan mycket positiva omdömen.

Se hela resultatet här , 117.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Malin Eckerbrandh
Senast uppdaterad: 23 augusti 2022