Familjerätt

Familjerätten i Tyresö kommun ansvarar för faderskaps- föräldraskapsbekräftelse och faderskapsutredning i de fall det krävs,  erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda, samt ger information om adoptioner.

Faderskap och föräldraskap

När ett barn har fötts och föräldrarna inte är gifta ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller även när två kvinnor får barn tillsammans. Om ni är man och kvinna som ingått äktenskap behöver ni inte göra något, ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet.

När ett barn är fött får kommunen en underrättelse från Skatteverket. Servicecenter kontaktar då modern per post och ber henne ta kontakt med Servicecenter för att lämna uppgifter om barnet och den andra föräldern.

Efter att  uppgifter lämnats, är föräldrarna välkomna att besöka Servicecenter för fastställande av faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse på drop in-tid tisdagar kl 13.30-16.00.

I samband med faderskaps- föräldraskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra en anmälan om om gemensam vårdnad.

Broschyr om gemensam vårdnad

Det är viktigt att fastställa fader eller föräldraskapet för alla barn som föds då alla barn har rätt till båda sina föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om barnets föräldrar är sammanboende gör Servicecenter faderskapsbekräftelsen. Båda föräldrarna ska närvara vid besöket och ha med sig legitimation.

Om barnets föräldrar bor på olika adresser gör familjerätten bekräftelsen.
Om ni inte är överens om faderskapet gör socialtjänsten en faderskapsutredning för att fastställa vem som är biologisk far till barnet.

När faderskapet/föräldraskapet är fastställt skickar kommunen information till Skatteverket, folkbokföringen.

Vårdnad och umgänge

Socialförvaltningens familjerätt erbjuder bland annat samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda.

Den/de som vill skiljas ska lämna in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Tingsrätten beslutar om att betänketid ska löpa i sex månader, om skilsmässan avser gifta föräldrar med barn under 16 år, eller om någon av makarna motsätter sig skilsmässan. Om makarna, efter betänketidens slut, vill fullfölja skilsmässan ska detta meddelas tingsrätten inom 12 månader från betänketidens början. Tingsrätten fattar då beslut om skilsmässa.

För ogifta föräldrar, som flyttar isär, reglerar den så kallade sambolagen endast hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas.

Samarbetssamtal

Socialförvaltningens familjerätt erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda. Samtalen syftar till att föräldrarna ska hitta gemensamma lösningar med barnets bästa i fokus. Initiativet till samtalen kommer från föräldrarna och besöken registreras inte.

Familjerätten kan även hjälpa föräldrarna att upprätta avtal om vårdnad, umgänge och barns boende. För att avtalet ska gälla krävs det att det godkänts av socialnämnden. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom.

Innan tingsrätten avgör ett mål om vårdnad, boende, och umgänge, kan rätten begära ett yttrande från familjerätten. Tingsrätten kan även begära att en utredning genomförs av familjerätten.

Från konflikt till försoning - ett annat sätt att handlägga vårdnadsmål

Konflikt och försoning är ett nytt sätt att samarbeta mellan familjerätt och tingsrätt i vårdnadstvister. Målet är att stärka barnperspektivet och stötta föräldrar att uppnå varaktiga lösningar kring vårdnad, boende och umgänge.

Är du intresserad av att veta mer om konflikt och försoning och hur det går till?
se filmen härlänk till annan webbplats Läs även vår folder om konflikt och försoning, du hittar den under relaterad information.

För mer information, kontakta Familjerätten. 

Resursenheten erbjuder gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar.

Adoption

De vanligaste adoptionerna är internationella adoptioner, styvbarnsadoptioner och adoption av släktingbarn. Är det frågan om att ta emot ett barn med hemvist utomlands, i syfte att adoptera, måste ni som blivande föräldrar ha ett medgivande från socialnämnden i den kommun där ni är bosatta.

Innan medgivande kan ges, ska blivande föräldrar ha genomgått en av kommunen anvisad föräldrautbildning. Övergripande regler och förutsättningar för att få adoptera finns angivna i 6 kap. 12 och 13 §§ socialtjänstlagen samt i 4 kap. föräldrabalken.

Kontakta familjerätten om du vill veta mer.

Sidan publicerad av: Aila Thorsander
Senast uppdaterad: 17 december 2018
Upp