Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Familjerätt

Socialförvaltningens familjerätt ger bland annat information om adoptioner, ansvarar för faderskapsbekräftelse och faderskapsutredning i de fall det krävs, samt erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda.

Adoption

De vanligaste adoptionerna är internationella adoptioner, styvbarnsadoptioner och adoption av släktingbarn. Är det frågan om att ta emot ett barn med hemvist utomlands, i syfte att adoptera, måste ni som blivande föräldrar ha ett medgivande från socialnämnden i den kommun där ni är bosatta.

Innan medgivande kan ges, ska blivande föräldrar ha genomgått en av kommunen anvisad föräldrautbildning. Övergripande regler och förutsättningar för att få adoptera finns angivna i 6 kap. 12 och 13 §§ socialtjänstlagen samt i 4 kap. föräldrabalken.

Kontakta familjerätten om du vill veta mer.

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta ska faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse.

Efter att ha lämnat uppgifter, är föräldrarna välkomna att besöka Servicecenter på drop in-tid för faderskapsbekräftelse tisdagar kl 13.30-16.00.

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Om en ogift mamma föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två samkönade personer skaffar barn tillsammans.

Det är viktigt att fastställa föräldraskapet för alla barn som föds. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Om ni är gifta behöver ni inte göra något, ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet.

När ett barn är fött får kommunen ett besked från Skatteverket. Servicecenter kontaktar då mamman per post och ber henne ta kontakt med Servicecenter för att lämna uppgifter om barnet och fadern. Efter att uppgifter lämnats är föräldrarna välkomna att besöka Servicecenter på Drop-in tid.

Om barnets föräldrar är sammanboende gör Servicecenter faderskapsbekräftelsen. Båda föräldrarna ska närvara vid besöket och ha med sig legitimation.

Om barnets föräldrar bor på olika adresser gör familjerätten faderskapsbekräftelsen. Om ni inte är överens om föräldraskapet gör socialtjänsten en faderskapsutredning för att fastställa vem som är biologisk far till barnet.

När faderskapet är fastställt skickar kommunen information till Skatteverket, folkbokföringen.

Vårdnad och umgänge

Socialförvaltningens familjerätt erbjuder bland annat samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda.

Den/de som vill skiljas ska lämna in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Tingsrätten beslutar om att betänketid ska löpa i sex månader, om skilsmässan avser gifta föräldrar med barn under 16 år, eller om någon av makarna motsätter sig skilsmässan. Om makarna, efter betänketidens slut, vill fullfölja skilsmässan ska detta meddelas tingsrätten inom 12 månader från betänketidens början. Tingsrätten fattar då beslut om skilsmässa.

För ogifta föräldrar, som flyttar isär, reglerar den så kallade sambolagen endast hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas.

Samarbetssamtal

Socialförvaltningens familjerätt erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda. Samtalen syftar till att föräldrarna ska hitta gemensamma lösningar med barnets bästa i fokus. Initiativet till samtalen kommer från föräldrarna och besöken registreras inte.

Familjerätten kan även hjälpa föräldrarna att upprätta avtal om vårdnad, umgänge och barns boende. För att avtalet ska gälla krävs det att det godkänts av socialnämnden. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom.

Innan tingsrätten avgör ett mål om vårdnad, boende, och umgänge, kan rätten begära ett yttrande från familjerätten. Tingsrätten kan även begära att en utredning genomförs av familjerätten.

Från konflikt till försoning - ett annat sätt att handlägga vårdnadsmål

Konflikt och försoning är ett nytt sätt att samarbeta mellan familjerätt och tingsrätt i vårdnadstvister. Målet är att stärka barnperspektivet och stötta föräldrar att uppnå varaktiga lösningar kring vårdnad, boende och umgänge.

Är du intresserad av att veta mer om konflikt och försoning och hur det går till?
se filmen härlänk till annan webbplats Läs även vår folder om konflikt och försoning, du hittar den under relaterad information.

För mer information, kontakta Familjerätten. 

Resursenheten erbjuder gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar.

Sidan publicerad av: Aila Thorsander
Senast uppdaterad: 8 mars 2018
Upp