Familjerätt

Familjerätten i Tyresö kommun ansvarar för frågor gällande vårdnad, boende, umgänge, adoption samt fastställande av faderskap/föräldraskap. Familjerätten erbjuder också samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda.

Digital föräldraskapsbekräftelse

Ni kan som ogifta, nyblivna föräldrar (som är folkbokförda i Sverige) bekräfta ert föräldraskap via en e-tjänst på Skatteverkets hemsida under de första 14 dagarna efter barnets födelse. Där finns även möjligt att anmäla gemensam vårdnad.

Bekräfta att du blivit förälder på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig, kan du läsa om på sidan Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats.

Kontakt med din kommun

Det är dock viktigt att påpeka att man fortfarande kan göra en bekräftelse genom ett besök på barnets hemkommun.

Om det föreligger osäkerhet i vem som är förälder eller om du fött barn som ensamstående ska du alltid vända dig till kommunens familjerätt.

Om föräldrar inte har bekräftat föräldraskapet digitalt inom 14 dagar så skickas en underrättelse om nyfött barn ut till vårt servicecenter inom Tyresö kommun, som i sin tur skickar ett brev till föräldern om att denne ska lämna uppgifter om barnet och den andra föräldern.

Broschyr om gemensam vårdnad Länk till annan webbplats.

När föräldraskapet är fastställt skickar kommunen information till Skatteverkets folkbokföring. Om du är i behov av kopia av bekräftelsen finns den arkiverad i kommunen.

Föräldraskapspresumtion

Sedan länge har faderskapspresumtion gällt enligt svensk lag, det vill säga att en man som är gift med en kvinna som föder barn förutsätts vara barnets far. Sedan 1 januari 2022 registreras automatiskt föräldraskap för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regleringen blir könsneutral och jämlik.

Läs mer på webbplatsen Föräldraskapspresumtion Länk till annan webbplats.

Presumtionerna ska gälla även när den make eller registrerade partner som inte har fött barnet har avlidit och barnet föds inom sådan tid efter hans eller hennes död att barnet kan ha blivit till dessförinnan.

Separation och skilsmässa

Den/de som vill skiljas ska lämna in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Tingsrätten beslutar om att betänketid ska löpa i sex månader, om skilsmässan avser gifta föräldrar med barn under 16 år, eller om någon av makarna motsätter sig skilsmässan. Om makarna, efter betänketidens slut, vill fullfölja skilsmässan ska detta meddelas tingsrätten inom 12 månader från betänketidens början. Tingsrätten fattar då beslut om skilsmässa.

För ogifta föräldrar, som flyttar isär, reglerar den så kallade sambolagen endast hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas.

Samarbetssamtal - när föräldrar inte är överens

Socialtjänstens familjerätt erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda. Samtalen syftar till att föräldrarna ska hitta gemensamma lösningar med barnets bästa i fokus. Initiativet till samtalen kommer från föräldrarna och besöken registreras inte.
För att boka tid, se kontaktkortet längst upp till vänster på denna sida.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten kan hjälpa separerade föräldrarna att upprätta avtal om vårdnad, umgänge och barns boende. Kontakta familjerätten för att att få en ansökningsblankett om avtal. Din ansökan kommer utredas. För att avtalet ska gälla krävs det att det godkänts av familjerätten. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom i tingsrätten.

Broschyr om gemensam vårdnad Länk till annan webbplats.

Informationssamtal inför tingsrättsprocess om vårdnad, boende eller umgänge

Om ni som separerade föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge på egen hand, kan det ibland finnas behov av att väcka talan i tingsrätten. Detta görs genom en stämningsansökan. För att tingsrätten ska ta emot din stämningsansökan måste du kunna styrka att du deltagit i informationssamtal på familjerätten genom ett intyg.

Båda föräldrarna deltar i informationssamtalet

Ni som föräldrar deltar gemensamt i samtalet. Om det finns särskilda skäl till varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt, ange detta när du bokar ditt samtal på familjerätten. Särskilda skäl kan till exempel vara att det har förekommit fysiskt eller psykiskt våld.

Vad är informationssamtal?

Under informationssamtalet får ni som separerade föräldrar information om den rättsliga processen, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och barnets behov av båda föräldrar och hur de kan påverkas av er konflikt. Ni får också information om annat stöd från oss som kan vara till hjälp i ert samarbete. Syftet med informationssamtalet är att ni ska hitta den lösning som är bäst för barnet. Efter genomfört informationssamtal får ni ett intyg som är giltigt i ett år.

Hur bokar jag tid?

Du kontaktar familjerätten via servicecenter på våra telefontider – se kontaktinformation. Vi behöver namn, adress, gärna mejladress och telefonnummer till er båda föräldrar

Material att läsa inför ditt informationssamtal

För dig som har bokat tid för informationssamtal – i den här broschyren kan du läsa vad samtalet kommer att handla om:

Infomation till föräldrarna - MFoF Länk till annan webbplats.

På MFoF:s hemsida finns broschyren i flera olika språk.

Till MFoF:s hemsida om informatitionssamtal Länk till annan webbplats.

Från konflikt till försoning - ett annat sätt att handlägga vårdnadsmål

Konflikt och försoning är ett sätt att samarbeta mellan familjerätt och tingsrätt i vårdnadstvister. Målet är att stärka barnperspektivet och stötta föräldrar att uppnå varaktiga lösningar kring vårdnad, boende och umgänge.

Är du intresserad av att veta mer om konflikt och försoning och hur det går till?

Se filmen här Länk till annan webbplats.

Läs även vår folder om konflikt och försoning, du hittar den under relaterad information.

För mer information, kontakta familjerätten, se kontakt längst upp till vänster på sidan.

Adoption

De vanligaste adoptionerna är internationella adoptioner, närståendeadoptioner och adoption av släktingbarn. Är det frågan om att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera, måste ni som blivande föräldrar ha ett medgivande från familjerätten i den kommun där ni är bosatta.

Innan ni lämnar in en ansökan till familjerätten ska ni boka en tid för ett informationssamtal om adoption. Efter samtalet är nästa steg att medverka i en föräldrautbildning. Övergripande regler och förutsättningar för att få adoptera finns angivna i 6 kap. 12 och 13 §§ socialtjänstlagen samt i 4 kap. föräldrabalken.

Stöd till dig som adoptivfamilj eller blivande adoptivfamilj

Tyresö kommun har avtal med Stockholms stads verksamheter som erbjuder föräldrautbildning, förberedelser inför resan att hämta ett barn, Duvnäs föräldrastöd och Spira -den öppna förskolan för adoptivbarn.

Du kan kontakta verksamheterna direkt för mer information. Länk: Adoption - Stockholms stad (socialtstod.stockholm) Länk till annan webbplats. Broschyrer finns i relaterad information nedan.

Välkommen att kontakta familjerätten om du vill veta mer. Se kontaktrutan längst upp till vänster.

Information till barn som besöker familjerätten

När träffar familjerätten barn?

När föräldrar vänder sig till oss på familjerätten för att få stöd i hur de ska lösa konflikter är det viktigt för oss att vi även får träffa deras barn.

Barn har rätt att få information och stöd när deras föräldrar kommer till familjerätten för samarbetssamtal och vid ansökningar om avtal. Familjerätten träffar även barn när föräldrar har vänt sig till tingsrätten för att få hjälp att komma överens. Tingsrätten kan då be familjerätten att träffa barnen då de har rätt att få veta vad som händer mellan föräldrarna och får då möjlighet att säga sina åsikter om de så vill. Sedan förmedlar familjerätten barnens åsikter och i bästa fall kan vi hjälpa föräldrar att hitta lösningar på konflikterna utifrån barnets tankar och önskemål.

Barns röster är viktiga för oss för kunna hjälpa föräldrar.

Här finns en film för barn som ska besöka familjerätten

Filmen heter ”Trassels föräldrar tänker olika”.

Se filmen här Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 16 februari 2024