Familjerätt

Familjerätten i Tyresö kommun ansvarar för frågor gällande vårdnad, boende, umgänge, adoption samt fastställande av faderskap/föräldraskap. Familjerätten erbjuder också samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda.

Faderskap och föräldraskap

Det är viktigt att fastställa faderskap/föräldraskap för alla barn som föds, då alla barn har rätt till båda sina föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

När ett barn har fötts och föräldrarna är man och kvinna som är gifta, blir paret automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet.

När ett barn har fötts och föräldrarna inte är gifta, ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller även när två kvinnor får barn tillsammans.

Kommunen får en underrättelse från Skatteverket när ett barn har fötts. Servicecenter kontaktar då modern per post och ber henne att ta kontakt med Servicecenter för att lämna uppgifter om barnet och den andra föräldern.

Om barnets föräldrar är sammanboende fastställer Servicecenter faderskapet/föräldraskapet. Båda föräldrarna ska närvara vid besöket och ha med sig legitimation.

Om barnets föräldrar bor på olika adresser fastställer familjerätten faderskapet/föräldraskapet. I vissa fall behöver familjerätten inleda en faderskapsutredning för att fastställa vem som är biologisk far till barnet.

I samband med att faderskapet/föräldraskapet fastställs kan föräldrarna göra en anmälan om gemensam vårdnad.

Broschyr om gemensam vårdnad Länk till annan webbplats.

När faderskapet/föräldraskapet är fastställt skickar kommunen information till Skatteverket, folkbokföringen.

Separation och skilsmässa

Den/de som vill skiljas ska lämna in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Tingsrätten beslutar om att betänketid ska löpa i sex månader, om skilsmässan avser gifta föräldrar med barn under 16 år, eller om någon av makarna motsätter sig skilsmässan. Om makarna, efter betänketidens slut, vill fullfölja skilsmässan ska detta meddelas tingsrätten inom 12 månader från betänketidens början. Tingsrätten fattar då beslut om skilsmässa.

För ogifta föräldrar, som flyttar isär, reglerar den så kallade sambolagen endast hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas.

Samarbetssamtal - när föräldrar inte är överens

Socialtjänstens familjerätt erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda. Samtalen syftar till att föräldrarna ska hitta gemensamma lösningar med barnets bästa i fokus. Initiativet till samtalen kommer från föräldrarna och besöken registreras inte.
För att boka tid, se kontaktkortet längst upp till vänster på denna sida.

Vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten kan hjälpa föräldrarna att upprätta avtal om vårdnad, umgänge och barns boende. För att avtalet ska gälla krävs det att det godkänts av familjerätten. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom i tingsrätten.

Broschyr om gemensam vårdnad Länk till annan webbplats.

När samarbetssamtal inte är tillräckligt för att ena föräldrarna, kan en av föräldrarna lämna in en stämningsansökan till tingsrätten - som fattar beslut. Innan tingsrätten avgör ett mål om vårdnad, boende och umgänge, kan rätten begära ett yttrande från familjerätten. Tingsrätten kan även begära att en utredning genomförs av familjerätten.

Från konflikt till försoning - ett annat sätt att handlägga vårdnadsmål

Konflikt och försoning är ett sätt att samarbeta mellan familjerätt och tingsrätt i vårdnadstvister. Målet är att stärka barnperspektivet och stötta föräldrar att uppnå varaktiga lösningar kring vårdnad, boende och umgänge.

Är du intresserad av att veta mer om konflikt och försoning och hur det går till?
Se filmen här Länk till annan webbplats.

Läs även vår folder om konflikt och försoning, du hittar den under relaterad information.

För mer information, kontakta familjerätten, se kontakt längst upp till vänster på sidan.

Adoption

De vanligaste adoptionerna är internationella adoptioner, styvbarnsadoptioner och adoption av släktingbarn. Är det frågan om att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera, måste ni som blivande föräldrar ha ett medgivande från arbetsmarknads- och  socialnämnden i den kommun där ni är bosatta.

Innan medgivande kan ges, ska blivande föräldrar ha genomgått kommunens anvisade föräldrautbildning. Övergripande regler och förutsättningar för att få adoptera finns angivna i 6 kap. 12 och 13 §§ socialtjänstlagen samt i 4 kap. föräldrabalken.

Välkommen att kontakta familjerätten om du vill veta mer. Se kontaktrutan längst upp till vänster.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 10 juni 2020