Stöd för personer med funktionsnedsättning

För dig som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Om stöd för personer med funktionsnedsättning

 • Funktionsnedsättning

  Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.
 • Hemtjänst

  Om du har svårt att klara de dagliga sysslorna kan du få hjälp från hemtjänsten. Beslut om hemtjänst fattas av en handläggare efter en utredning i samråd med dig.
 • Trygghetslarm

  Om du ofta oroar dig för att till exempel ramla, kan ett trygghetslarm vara ett bra alternativ.
 • Boende

  Du som har en funktionsnedsättning och har behov som inte kan tillgodoses om du bor kvar i din nuvarande bostad, kan ansöka om att få bo, eller tillfälligt vistas, i någon form av stöd- eller serviceboende.
 • Bostadsanpassning

  För att en person med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma, finns möjlighet att få ett bidrag till att anpassa bostaden.
 • Boendestöd

  Boendestöd ger dig hjälp att skapa struktur och rutiner.
 • Tandvård

  Om du bedömts behöva nödvändig tandvård betalas den inom samma högkostnadsskydd som läkarbesök.
 • Daglig verksamhet

  Daglig verksamhet är till för dig som är i yrkesverksam ålder och som inte står till arbetsmarknadens förfogande eller deltar i utbildning. Daglig verksamhet kan innehålla allt från sinnesstimulering, till aktiviteter som liknar ett arbete. Verksamheten ska vara meningsfull, stimulerande och individuellt anpassad.
 • Ledsagarservice

  För att du ska kunna leva ett självständigt liv, delta i fritidsaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad kan du få hjälp av en ledsagare. Målsättningen är att du ska få möjlighet att delta i samhällslivet.
 • Personlig assistans

  Om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp med dina grundläggande behov, kan du ha rätt till personlig assistans.
 • Personligt ombud

  Har du psykisk ohälsa som medför hinder i vardagen? Har du behov av stöd för att öka din livskvalitet och är över 18 år? Då kan du få stöd av vårt personliga ombud.
 • Kontaktperson

  En kontaktperson fungerar som en vän och hjälper dig att förebygga eller bryta social isolering och underlättar för dig att leva självständigt.
 • Sysselsättning

  Om du på grund av psykisk funktionsnedsättning inte kan ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan du få sysselsättning.
 • Hjälpmedel

  Den som är i behov av hjälpmedel kan få hjälp med detta av en arbetsterapeut. Har du nedsatt syn eller hörsel kan du även få hjälp av en syn- och hörselinstruktör.
 • Fritid

  Fritiden är viktig för alla. Att göra roliga saker och träffa andra. På den här sidan finns det kultur- och fritidstips för personer som behöver extra stöd.
 • Parkeringstillstånd

  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är till för dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig. Med tillståndet kan du parkera närmare färdmålet. För rörelsehindrad som inte kör bilen själv utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl finns.
 • Färdtjänst

  Här kan du läsa om färdtjänst och riksfärdtjänst, och hur du gör för att ansöka.
 • Turbunden resa

  Turbunden resa är en insats som du kan ansöka om när du är beviljad någon av insatserna daglig verksamhet, korttidsvistelse eller korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshinder (LSS) − och inte kan åka med allmänna kollektivtrafiken på grund av en bestående funktionsnedsättning. I vissa fall kan turbunden resa beviljas även för resa till beviljad insats enligt Socialtjänstlagen (SoL), som till exempel dagverksamhet.
 • Korttidstillsyn skolungdom

  Korttidstillsyn för skolungdomar är till för den som behöver tillsyn före eller efter skoldagen och under loven.
Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 9 oktober 2020

Hitta på sidan