Bouppteckning eller dödsboanmälan

När en person avlidit ska närmast anhörig göra en bouppteckning. Om detta inte är möjligt kan kommunen, i vissa fall, istället göra en dödsboanmälan.

Bouppteckning

När en person har avlidit ska personens närmaste anhörig göra en bouppteckning. Bouppteckningen ska lämnas in till Skatteverket inom tre månader från dödsfallet.

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och efterlevandes tillgångar och skulder. Begravningsbyråer, juristbyråer och de flesta banker kan hjälpa till med bouppteckningen mot en kostnad. Även Skatteverket har information om bouppteckning.

Skatteverkets information om bouppteckning Länk till annan webbplats.

Dödsboanmälan

När någon avlidit ska det göras en bouppteckning. Om det inte finns tillgångar i dödsboet kan ni ansöka om dödsboanmälan i den avlidnes hemkommun. Det är en enklare form av bouppteckning om tillgångarna som den avlidne lämnar efter sig inte räcker för att täcka begravningskostnaderna och andra kostnader som har direkt anknytning till dödsfallet.

Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnaderna eller att det saknas tillgångar i dödsboet. Dödsboanmälan ersätter då bouppteckningen.

Dödsboanmälan sker i undantagsfall, och innebär att det blir en utredning med hembesök där de efterlevande ska ha tagit fram ett antal handlingar/uppgifter innan besöket. Kontakta Servicecenter på telefonnummer 08- 578 291 00 för att komma i kontakt med en dödsboutredare.

Om den avlidnes tillgångar inte täcker begravningskostnaden kan dödsboet söka ekonomiskt stöd till begravningskostnaderna. Kontakta tidsbokningen för försörjningsstöd via Servicecenter, telefon 08-578 291 00.

Fakta och regler

 • En dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning som är möjlig om de tillgångar som den avlidne lämnar efter sig inte är tillräckliga för att täcka begravningskostnaderna och andra kostnader som har direkt anknytning till dödsfallet. Normbelopp finns avseende skäliga begravningskostnader. En dödsboanmälan måste göras inom två månader efter dödsfallet.
 • För att en dödsboanmälan ska vara möjlig kan kommunen kräva ett hembesök i den avlidnes bostad. Det är därför viktigt att all egendom som förvaras i bostaden är orörd innan besöket.
  De ekonomiska tillgångar som finns ska i första hand användas för att täcka begravningskostnader. Dessa kostnader är prioriterade i förhållande till andra kostnader som dödsboet ansvarar för. Autogiron, abonnemang, hyreskontrakt och liknande ska därför sägas upp snarast möjligt efter dödsfallet.
 • För att slippa påminnelser på förfallna fakturor och liknande är det klokt att direkt meddela eventuella borgenärer att dödsboet saknar tillgångar och att en dödsboanmälan därför kommer att göras.
 • Vid en dödsboanmälan kan det från början inte fastställas vilka åtgärder eller beslut som kommer att fattas i samband med anmälan. Först efter utredning av boet kan handläggaren avgöra om förutsättningarna för dödsboanmälan är uppfyllda. Att förutsättningar för dödsboanmälan föreligger medför alltså inte alltid att det finns förutsättningar för att bevilja ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.
 • Tänk på att eventuella tillgångar i dödsboet i första hand ska gå till att betala begravningskostnaderna. Om dödsboet har tillgångar som inte täcker samtliga skulder, är det viktigt att stoppa alla utbetalningar, tills begravningskostnaderna betalats.

De här kostnaderna kan ingå i beräkningen

 • Begravningskostnader (faktura från begravningsbyrån).
 • Gravsten och eventuell inskription.
 • Dödsannons.
 • Kostnader för att omhänderta och avveckla den avlidnes bo. Detta rör kostnader för att tömma boet och för hyresavgift under kortare uppsägningstid.
 • Förtäring vid begravning.
 • Sorgkläder åt den som var beroende av den avlidnes försörjning.
 • Uppskattad bouppteckningskostnad motsvarande skäligt arvode för bouppteckningsförrättare och värderingsmän.

När är det tillåtet att ersätta bouppteckningen med en dödsboanmälan?

En bouppteckning får ersättas med en dödsboanmälan under förutsättning att summan av den avlidnes tillgångar, inklusive eventuell andel i efterlevande make/makas giftorättsgods, inte täcker kostnaderna för en värdig begravning och andra kostnader som uppstår till följd av dödsfallet. Därutöver får den avlidne inte äga någon fast egendom eller inneha tomträtt. Efterlevande make/makas eventuella fasta egendom eller tomträtt påverkar dock inte möjligheten att göra en dödsboanmälan.

Att ovanstående kriterier är uppfyllda utgör dock ingen garanti för att en dödsboanmälan får ersätta en bouppteckning. Om det exempelvis krävs en genomgripande utredning för att fastställa den avlidnes tillgångar får dödsboanmälan inte göras. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna motsätter sig dödsboanmälan till förmån för bouppteckning.

När kan jag inte göra en dödsboanmälan?

 • Om den avlidne har ägt fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt.
 • När det finns testamente eller äktenskapsförord.
 • När det finns komplicerade värderings- eller arvsfrågor.

Vid tveksamhet om det föreligger förutsättningar för dödsboanmälan bör de anhöriga uppmanas att göra en bouppteckning.

Lämna in följande handlingar

 • Aktuella namn och adresser till samtliga dödsbodelägare (så långt möjligt).
 • Den senaste deklarationen (beställ från Skatteverket om den inte finns tillgänglig).
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen.
 • Uppgift om banktillgångar på dödsdagen och utbetalningar som inkommit till dödsboet efter dödsdagen.
 • Uppgifter om eventuella fordon.
 • Om bostaden är en bostadsrätt, marknadsvärdet.
 • Uppgifter om skulder på dödsdagen.
 • Uppgift om innestående fordringar till exempel skatteåterbäring.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Offert eller faktura på begravningskostnad.
 • Offert eller faktura på gravsten.
 • Eventuellt testamente.
 • Eventuellt äktenskapsord.
 • Om den avlidne hade andel i annat oskiftat dödsbo. Bouppteckning som visar detta.
 • Eventuellt inventeringsprotokoll från bankfack.
 • Eventuell bouppteckning efter tidigare avliden maka/make.
 • Eventuellt efterlevande make/registrerad partners tillgångar och skulder.

Lämna bara in kopior!

Ekonomisk hjälp med begravningskostnaden

Om inte tillgångarna i dödsboet täcker kostnader för begravning kan ni ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) för begravningskostnaderna.

Sidan publicerad av: Malin Eckerbrandh
Senast uppdaterad: 27 maj 2024